Kết quả sản xuất vụ lúa vụ Chiêm xuân năm 2017 Tỉnh Thanh Hoá .

Đăng ngày 14 - 07 - 2017
100%

Để đánh giá kết quả sản xuất lúa Vụ Chiêm xuân 2017, Cục Thống kê Thanh Hóa đã triển khai thực hiện phương án điều tra năng suất, sản lượng cây hàng năm theo Quyết định 329/QĐ-TCTK ngày 28/4/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Điều tra năng suất, sản lượng lúa áp dụng loại điều tra chọn mẫu; Mẫu được chọn 3 cấp: Mẫu cấp một chọn 136 xã : (Miền Xuôi 94 xã, Miền Núi 42 xã); Mẫu cấp hai chọn 384 thôn: (Miền Xuôi 278 thôn; Miền Núi 106 thôn) và Mẫu cấp ba chọn 4510 hộ : (Miền Xuôi 3150 hộ; Miền Núi 1360 hộ) có gieo trồng lúa trong vụ. Thông tin thu thập tại hộ gồm: diện tích gieo cấy và diện tích thu hoạch; sản lượng lúa thực thu (theo hình thái sản phẩm khô sạch).

Để thực hiện cuộc điều tra đúng phương án, đảm bảo chất lượng thông tin thu thập, Cục Thống kê đã hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ Văn phòng - Thống kê cấp xã và các điều tra viên (đội ngũ điều tra viên chủ yếu là các trưởng thôn/ bản), huy động lực lượng công chức cơ quan Cục và Chi cục Thống kê cấp huyện trực tiếp chỉ đạo, giám sát, tổng hợp kết quả điều tra. 

Kết quả tổng hợp số liệu điều tra năng suất, sản lượng lúa vụ Chiêm Xuân năm 2017 cho thấy:

Toàn tỉnh gieo trồng được 122.224 ha; Năng suất lúa bình quân đạt 65 tạ/ha (tăng 0,6 tạ/ha so với vụ Chiêm Xuân 2016), sản lượng đạt 794.617 tấn; đây là vụ sản xuất lúa đạt năng suất cao nhất từ trước đến nay. 

11 huyện Miền Núi, diện tích gieo cấy 26.191 ha , chiếm 21,43% diện tích cả vụ, năng suất gieo cấy bình quân đạt 55,8 tạ/ha (tăng 1,2 tạ/ha so với vụ Chiêm Xuân 2016), sản lượng đạt 146.084 tấn; 

16 huyện, thị xã, thành phố Miền Xuôi diện tích gieo cấy 96.033 ha chiếm 78,57% diện tích cả vụ, năng suất gieo cấy bình quân đạt 67,5 tạ/ha (tăng 0,5 tạ/ha so với vụ Chiêm Xuân 2016), sản lựơng đạt 648.533 tấn;

Trà Xuân sớm 6.643 ha, chiếm 5,43% tổng diện tích gieo cấy, năng suất đạt 63,1 tạ/ha, sản lượng đạt 41.947 tấn; trà Chính vụ 31.731 ha, chiếm 25,96% tổng diện tích gieo cấy, năng suất đạt 63,2 tạ/ha, sản lượng đạt 200.450 tấn; trà Xuân muộn 83.850 ha, chiếm 68,61% tổng diện tích gieo cấy, năng suất đạt 65,9 tạ/ha, sản lượng đạt 522.220 tấn; đây là trà lúa cấy chủ yếu bằng những giống lúa ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng tốt, số diện tích này trỗ vào đầu tháng 5 cho năng suất cao, ổn định nhất. 

Diện tích lúa lai 72.611 ha, chiếm 59,41% tổng diện tích gieo cấy, năng suất đạt 65,9 tạ/ha (tăng 0,2 tạ/ha so với vụ Chiêm Xuân 2016), sản lượng đạt 478.579 tấn; diện tích lúa chất lượng cao 27.141 ha, chiếm 22,20% tổng diện tích gieo cấy, năng suất đạt 63,8 tạ/ha (tăng 1 tạ/ha so với vụ Chiêm Xuân 2016), sản lượng đạt 173.047 tấn; diện tích cấy các giống khác  22.472 ha, chiếm 18,39% tổng diện tích gieo cấy, năng suất đạt 63,60 tạ/ha (tăng 1 tạ/ha so với vụ Chiêm Xuân 2016), sản lượng đạt 142.991 tấn. 
Đạt được kết quả như trên nguyên nhân chủ yếu là: 

Sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của các cấp uỷ Đảng từ tỉnh đến cơ sở trong việc bố trí cơ cấu cây trồng, mùa vụ sản xuất; Xây dựng vùng lúa thâm canh năng suất, chất lượng hiệu quả cao;

Điều kiện thời tiết thuận lợi, tưới tiêu đảm bảo, sâu bệnh ít phát sinh;

Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức sản xuất của các cấp, các ngành và bà con nông dân về phòng trừ dịch bệnh, né tránh thiên tai, ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu luôn chủ động và kịp thời;

Các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất kịp thời và phù hợp của Nhà nước đã có tác động khuyến khích nông dân tăng cường đầu tư phát triển sản xuất;

Nhiều tiến bộ kỹ thuật về giống, phân bón, thuốc bảo về thực vật được cung ứng đầy đủ về số lượng, chủng loại, đã tạo điều kiện cho bà con nông dân có nhiều sự lựa chọn để đưa vào sản xuất. Mở rộng áp dụng nhiều phương pháp canh tác mới, mô hình mới có hiệu quả, thực hiện cơ giới hoá đồng bộ vào sản xuất nông nghiệp, giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả sản xuất...

Tuy nhiên, để sản xuất tiếp tục dành được nhiều thắng lợi trong các mùa vụ tiếp theo thì vấn đề chỉ đạo về cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống trong từng vụ sản xuất luôn phải được chú trọng ; tiếp tục tăng cường công tác quản lý về chất lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật...nhằm hạn chế thấp nhất những rủi ro cho bà con nông dân trong quá trình sản xuất; tổng kết các mô hình tiên tiến để nhân ra diện rộng và tạo các cơ chế chính sách hỗ trợ để bà con nông dân có đủ điều kiện đầu tư phát triển sản xuất./.

 

<

Tin mới nhất

Cục Thống kê Thanh Hóa thực hiện điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm...(03/08/2018 4:18 CH)

Chỉ số giá tiêu dùng chỉ số vàng và chỉ số đô la mỹ tỉnh Thanh Hóa Tháng 7 năm 2018(30/07/2018 8:09 SA)

Tình hình Kinh tế - Xã hội Tỉnh Thanh Hóa Tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2018(30/07/2018 7:34 SA)

Chỉ số giá tiêu dùng chỉ số vàng và chỉ số đô la mỹ tỉnh Thanh Hóa tháng 06 năm 2018(29/06/2018 3:57 CH)

Tình hình Kinh tế - Xã hội Tỉnh Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2018(29/06/2018 2:54 CH)

Chỉ số giá tiêu dùng chỉ số vàng và chỉ số đô la mỹ tỉnh Thanh Hóa tháng 05 năm 2018(29/05/2018 9:55 SA)

1017 người đang online