Tình hình Kinh tế - Xã hội tỉnh Thanh Hóa Tháng Bảy và 7 tháng đầu năm 2017

Đăng ngày 31 - 07 - 2017
100%

1. Sản xuất nông nghiệp 1.1 Trồng trọt Theo báo cáo tiến độ sản xuất vụ thu mùa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 13/7/2017, toàn tỉnh gieo cấy được 124 nghìn ha lúa, vượt 0,01% kế hoạch; ngô 14,7 nghìn ha, đạt 79,5% kế hoạch; lạc 1.038 ha, đạt 86,5% kế hoạch; đậu tương 753,3 ha, đạt 50,2% kế hoạch; rau, đậu các loại 10,2 nghìn ha.

Các địa phương chỉ đạo bà con nông dân tập trung chăm sóc lúa đã cấy và tiếp tục gieo trồng những cây trồng còn thời vụ; chủ động tưới và chống hạn vụ mùa; chuẩn bị máy móc, thiết bị sẵn sàng cho tiêu úng khi cần thiết và đảm bảo an toàn trong sản xuất nông nghiệp.  

1.2 Chăn nuôi
Toàn tỉnh không có dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm; tình hình chăn nuôi ổn định. Công tác tiêm phòng vắc xin đợt 1 năm 2017 đã kết thúc, vượt 3% kế hoạch và tăng 10% so với đợt 1 năm 20.

016; cụ thể như sau: vắc xin cúm gia cầm (H5N1) tiêm được 2.535.548 con, đạt 84,5% diện tiêm; vắc xin dại chó, mèo tiêm được 341.860 con, đạt 92% diện tiêm; vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò tiêm được 249.575 con, đạt 85,4% diện tiêm; vắc xin lở mồm long móng gia súc tiêm được 247.056 con, đạt 84,6% diện tiêm; vắc xin dịch tả lợn tiêm được 359.513 con, đạt 71,7% diện tiêm; vắc xin tụ dấu lợn tiêm được 310.548 con đạt 61,1% diện tiêm.

2. Thuỷ sản
Tháng Bảy, sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng ước đạt 13,6 nghìn tấn, tăng 2,8% so tháng trước và tăng 5,6% so với cùng kỳ. Trong đó sản lượng nuôi trồng 4,7 nghìn tấn, tăng 13,6% và tăng 0,6%; sản lượng khai thác 8,9 nghìn tấn, giảm 2,1% so với tháng trước và tăng 8,5% so với cùng kỳ. Luỹ kế 7 tháng, giá trị sản xuất thuỷ sản (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 2.898,3 tỷ đồng, tăng 5,5% so cùng kỳ; sản lượng thuỷ sản 91,7 nghìn tấn, tăng 5,1% so cùng kỳ; trong đó, sản lượng nuôi trồng 29,5 nghìn tấn, tăng 0,8%; sản lượng khai thác 62,2 nghìn tấn, tăng 7,2%, riêng khai thác xa bờ 29,7 nghìn tấn, tăng 7,3% so cùng kỳ.

3. Sản xuất công nghiệp
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7/2017 tăng 3,68% so tháng trước và tăng 15,56% so tháng cùng kỳ; trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 2,54% so tháng trước và tăng 13,82% so tháng cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,77% so tháng trước và tăng 14,40% so tháng cùng kỳ; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 3,83% so tháng trước và tăng 37,35% so tháng cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,41% so tháng trước và tăng 33,33% so tháng cùng kỳ. 

Tính chung 7 tháng đầu năm 2017, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 6,89% so với cùng kỳ; trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 13,05%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,99%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 13,26%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 30,11% so cùng kỳ.

4. Đầu tư và xây dựng
Dự ước tháng 7/2017, tổng vốn đầu tư trên địa bàn (chưa tính vốn khu vực ngoài Nhà nước) đạt 4.668,7 tỷ đồng, tăng 4,9% so với tháng trước và giảm 47,2% so với tháng cùng kỳ. Trong đó, vốn các đơn vị địa phương quản lý 1.088,8 tỷ đồng, tăng 1,6% và tăng 2,0%; vốn các đơn vị trung ương quản lý 1.495,7 tỷ đồng, tăng 3,0% và tăng 0,4%; vốn đầu tư nước ngoài 2.084,2 tỷ đồng, tăng 8,0% so với tháng trước và giảm 66,8% so với tháng cùng kỳ.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2017, dự ước tổng vốn đầu tư trên địa bàn (chưa tính vốn khu vực ngoài Nhà nước) đạt 31.650,2 tỷ đồng, giảm 39,9% so với cùng kỳ; trong đó vốn các đơn vị địa phương quản lý 7.100,6 tỷ đồng, tăng 9,7%; vốn các đơn vị trung ương quản lý 8.841,1 tỷ đồng, tăng 8,5%; vốn đầu tư nước ngoài 15.708,5 tỷ đồng, giảm 58,7% so với cùng kỳ. 

5. Vận tải
Tháng Bảy, vận chuyển hàng hoá ước đạt 4,3 triệu tấn, luân chuyển hàng hoá đạt 230,5 triệu tấn.km, tăng 1,0% về vận chuyển, tăng 1,0% về luân chuyển so với tháng trước; tăng 7,6% về vận chuyển, tăng 2,2% về luân chuyển so với cùng kỳ; vận chuyển hành khách ước 3,4 triệu người, luân chuyển hành khách đạt 205 triệu người.km, tăng 1,4% về vận chuyển, tăng 1,4% về luân chuyển so với tháng trước; tăng 8,2% về vận chuyển, tăng 10,2% về luân chuyển so với cùng kỳ. Bốc xếp qua cảng đạt 944,1 nghìn tấn, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 98,4% so với cùng kỳ; cảng Nghi Sơn đạt 911,2 nghìn tấn, tăng 1,3% và gấp 2 lần; cảng Lễ Môn đạt 32,9 nghìn tấn, tăng 1,9% so với tháng trước và tăng 3,5% so cùng kỳ. 

Luỹ kế 7 tháng đầu năm 2017, vận chuyển hàng hoá ước đạt 29,6 triệu tấn, luân chuyển hàng hoá đạt 1.611,7 triệu tấn.km, tăng 8,6% về vận chuyển, tăng 3,3% về luân chuyển so với cùng kỳ; vận chuyển hành khách đạt 23,9 triệu người, luân chuyển hành khách đạt 1.428,1 triệu người.km, tăng 10,8% về vận chuyển, tăng 13,5% về luân chuyển so với cùng kỳ. Bốc xếp qua cảng ước đạt 6.542,3 nghìn tấn, tăng 98,4% so với cùng kỳ; cảng Nghi Sơn 6.346,8 nghìn tấn, gấp 2 lần; cảng Lễ Môn 195,5 nghìn tấn, giảm 7,8% so cùng kỳ.

6. Thương mại, dịch vụ và giá cả

6.1 Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 7/2017 ước đạt 6.858,9  tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước và tăng 14,1% so với cùng kỳ, trong đó kinh tế Nhà nước 132,9 tỷ đồng, giảm 0,8% và 22,8%; kinh tế tập thể 4,4 tỷ đồng, tăng 0,7% và 1,1%; kinh tế cá thể 3.939,3 tỷ đồng, tăng 0,8% và 14,5%; kinh tế tư nhân 2.760,6 tỷ đồng, tăng 0,7% và tăng 16,6%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 21,6 tỷ đồng, giảm 2,5% so với tháng trước, giảm 18,0% so với cùng kỳ. Trong các ngành kinh doanh, thương nghiệp tăng 0,7% và 14,3%; khách sạn nhà hàng tăng 1,5% và 11,4%; du lịch lữ hành tăng 2,7% và 17,2%; dịch vụ giảm 1,7% so với tháng trước và tăng 17,9% so với cùng kỳ. Luỹ kế 7 tháng đầu năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 47.266 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ.

6.2 Hoạt động khách sạn - du lịch lữ hành
Tháng 7/2017, số lượt khách khách sạn phục vụ ước đạt 590,2 nghìn lượt khách, tăng 1,5% so với tháng trước, tăng 14,5% so với cùng kỳ; ngày khách phục vụ đạt 956,7 nghìn ngày khách, tăng 1,7% so với tháng trước, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch lữ hành đạt 9,5 tỷ đồng, tăng 2,7% so tháng trước, tăng 17,2% so với cùng kỳ; lượt khách du lịch theo tour đạt 4.878 lượt khách, tăng 2,0% so tháng trước, tăng 16,4% so với cùng kỳ; ngày khách du lịch theo tour đạt 15.655 ngày khách, tăng 2,4% so tháng trước, tăng 17,8% so với cùng kỳ.

6.3 Giá tiêu dùng
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2017 giảm 0,59% so với tháng trước. Hai nhóm hàng hóa giá cả giảm gồm: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 1,45% (lương thực giảm 6,04%; thực phẩm giảm 0,81%); nhóm giao thông giảm 0,49%. Năm nhóm hàng hóa giá cả ổn định không tăng, giảm là: Nhóm đồ uống và thuốc lá; nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép; nhóm thuốc và dịch vụ y tế; nhóm bưu chính viễn thông và nhóm giáo dục. Bốn nhóm hàng hóa giá cả tăng là: Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 0,15%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,17%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,07% và nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,01%. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2017 tăng 0,02% so với tháng 12/2016 và tăng 1,25% so với cùng tháng năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm 2017 tăng 2,89% so với bình quân cùng kỳ.

Chỉ số giá vàng tháng 6/2017 tăng 0,34% so với tháng trước, tăng 4,49% so với tháng cùng kỳ. Chỉ số giá Đô la Mỹ giảm 0,08% so với tháng trước, tăng 1,48% so với tháng cùng kỳ.

7. Tài chính - ngân sách
Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 7/2017 ước đạt 1.004,8 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương tăng 12,2%; phí và lệ phí tăng 46,2% so với cùng kỳ... Luỹ kế 7 tháng đầu năm 2017, tổng thu ngân sách ước đạt 6.529,3 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ.

Chi ngân sách tháng 7/2017 ước đạt 2.264,6 tỷ đồng, tăng 3,7% so cùng kỳ. Trong đó, chi thường xuyên tăng 7,9%; chi khác tăng 16,6% so với cùng kỳ. Luỹ kế 7 tháng đầu năm 2017, tổng chi ngân sách ước đạt 14.115 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ.

8. Các vấn đề xã hội

8.1 Đời sống dân cư
Tình hình đời sống dân cư trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Theo báo cáo sơ bộ từ các địa phương, tính đến ngày 10/7 toàn tỉnh không phát sinh hộ thiếu đói. 
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 2454/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung và kinh phí tặng quà của tỉnh cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh nhân Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017); theo đó, tặng quà trị giá 200 nghìn đồng cho 102.026 đối tượng là người có công với cách mạng; việc tặng quà được thực hiện xong trước ngày 25/7/2017. Cũng nhân dịp này, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà của Chủ tịch nước, của các đơn vị, tổ chức và cá nhân đến các gia đình chính sách và người có công với cách mạng.

8.2 Y tế, giáo dục
Tính từ đầu năm đến ngày 06/7/2017, phát hiện mới 159 bệnh nhân mắc bệnh chân tay miệng, 6.919 trường hợp mắc bệnh tiêu chảy, 949 trường hợp quai bị, 6 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, 1.099 trường hợp bị thủy đậu.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 tại Thanh Hóa do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Học viện Tài chính, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Hồng Đức, Học viện Thanh thiếu niên và Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức tại cụm thi số 27 cho thí sinh tỉnh Thanh Hóa dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017. Kỳ thi diễn ra trong 3 ngày, từ 22 - 24/6/2017. Toàn tỉnh có 33.522 thí sinh đăng ký dự thi tại 69 điểm thi đặt tại các trường THPT trên địa 27 huyện, thị xã, thành phố với tổng số 1.464 phòng thi; tổng cán bộ cán bộ, giáo viên được điều động coi thi trên 4.000 người, trong đó có trên 1.600 cán bộ, giảng viên của các trường đại học; tổng số lượt thí sinh dự thi 228.967/230.811 lượt thí sinh đăng ký dự thi, đạt tỷ lệ 99,2%; số lượt thí sinh vắng thi 1.368 thí sinh; số thí sinh vi phạm quy chế thi: 01 thí sinh. Kết quả, số thí sinh tốt nghiệp/tổng số thí sinh dự thi là 30.343/31.144, đạt 97,43%.

Tính đến 30/6/2017, toàn tỉnh có 1.249/2.114 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 59,1%, tăng 96 trường so cùng kỳ; trong đó: Mầm non 358 trường, tăng 32 trường; Tiểu học 553 trường, tăng 14 trường; THCS 318 trường, tăng 51 trường; THPT 21 trường, bằng với cùng kỳ năm trước. 

8.3 Văn hóa thông tin, thể dục thể thao
Ngành Văn hóa - Thông tin tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; sự kiện chính trị, ngày lễ kỷ niệm của đất nước, của tỉnh; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; từ ngày 08 - 09/7/2017, tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Giải khiêu vũ thể thao Thanh Hóa mở rộng lần thứ 7 năm 2017. Tham gia giải có 650 VĐV của 35 đoàn đến từ các CLB khiêu vũ thể thao các tỉnh, thành, ngành. Các VĐV tranh tài 130 bộ huy chương phân chia theo các vũ điệu và lứa tuổi từ nhi đồng đến trung cao niên. Thanh Hóa có 5 CLB tham gia giải ở hầu khắp các nội dung. 

Đoàn Thanh Hóa tham dự Giải vô địch Karatedo quốc gia lần thứ XXVII - năm 2017 tổ chức từ ngày 24 - 29/6/2017 tại Hà Tĩnh với 12 VĐV, thi đấu ở các hạng cân của nội dung đối kháng; kết quả, các VĐV Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc, giành được 3 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ, xếp thứ 5/31 toàn đoàn.

Đội bóng đá FLC Thanh Hóa thi đấu 16 trận tại Giải Vô địch quốc gia Toyota V.League 2017, đạt 33 điểm, xếp thứ 1/14 đội tham dự. 

8.4 Môi trường, cháy nổ và thiệt hại do thiên tai 
Môi trường: Tháng 6, xử phạt 6 vụ vi phạm môi trường ở 5 huyện, thị xã, thành phố (TP Thanh Hóa 2 vụ, Đông Sơn, Hoằng Hóa, Thạch Thành, Triệu Sơn mỗi địa phương 1 vụ); tổng số tiền phạt 261,7 triệu đồng. 

Cháy nổ: Tháng 6 xảy ra 3 vụ cháy, nổ ở 3 huyện (Hoằng Hóa, Quảng Xương, Tĩnh Gia), không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ước tính là 61 triệu đồng. 
Thiệt hại do thiên tai:

Bắt đầu từ 13giờ ngày 06/7/2017 đến 19 giờ ngày 08/7/2017, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ suy yếu dần, khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa đã có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Trên các sông suối ở khu vực miền núi xảy ra một đợt lũ nhỏ, đã gây thiệt hại về người, tài sản và sản xuất của nhân dân địa phương ở 2 huyện là Cẩm Thủy và Quan Hóa; cụ thể: lũ quét cuốn trôi 2 người tại xã Cẩm Liên và Cẩm Giang huyện Cẩm Thủy; 12,6 ha lúa bị dập, đổ gẫy; 1 ha ngô bị ngập, vùi lấp; 3,5 ha ao cá bị vùi lấp, cuốn trôi; 10,2 nghìn cây luồng, 633 cây xoan, lát bị gãy đổ. Tổng giá trị thiệt hại ước tính 711,9 triệu đồng. Sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình có người bị chết do lũ quét, đồng thời huy động lực lượng giúp nhân dân khắc phục hậu quả do lũ ống, lũ quét gây ra, sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân.

Bão số 2 không đổ bộ trực tiếp vào Thanh Hóa, nhưng gây mưa lớn và gió giật mạnh đã gây thiệt hại lớn về sản xuất và tài sản của nhà nước và nhân dân tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian từ 16 giờ ngày 16/7/2017 đến 13 giờ ngày 17/7/2017, lượng mưa trung bình phổ biến từ 70-133 mm, một số nơi có lượng mưa lớn đến 200 mm. Mực nước trên các sông lên nhanh nhưng vẫn an toàn dưới mức báo động I. Toàn tỉnh có 10 nhà dân bị sập, 282 nhà bị tốc mái, 300 m2 trường học bị tốc mái, 2.145 ha lúa bị ngập, hơn 1.400 ha ngô và mía bị đổ gãy, 387 ha rau màu bị hư hại, 7.419 cây xanh và 1.224 ha cây lâm nghiệp bị gãy đổ. Mưa bão cũng đã làm sạt lở 6 điểm trên các tuyến quốc lộ 217; quốc lộ 47; quốc lộ 15C và tỉnh lộ 512B; làm gãy đổ 2 cột điện trung thế, 537 cột điện hạ thế, 2 cột viễn thông; riêng huyện Triệu Sơn bị mất điện trên diện rộng trong thời gian 9 tiếng khiến công tác tiêu úng bị đình trệ. Ngay sau khi bão số 2 đi qua, các ban ngành, địa phương đã  khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, nhanh chóng giúp nhân dân ổn định cuộc sống và sản xuất.

8.5 An toàn giao thông
Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, Sáu tháng đầu năm 2017 trên địa bản tỉnh xảy ra 291 vụ tai nạn giao thông và va chạm giao thông, giảm 11,6% so với cùng kỳ, làm chết 83 người, giảm 15,3% so với cùng kỳ; bị thương 253 người, giảm 13,7% so với cùng kỳ năm trước.

Sáu tháng đầu năm 2017, lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự và cơ động đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép, không đội mũ bảo hiểm, xe ô tô chạy quá tốc độ, xe khách chở quá số người qui định, kiểm tra trọng tải phương tiện. Qua kiểm tra đã phát hiện, xử phạt 39.826 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tạm giữ 4.867 phương tiện các loại, tước giấy phép lái xe 3.162 trường hợp, xử lý 1.405 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; tổng số tiền phạt vi phạm nộp Kho bạc Nhà nước là 42.334 triệu đồng. Lực lượng Thanh tra giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính 238 trường hợp, xử phạt 207 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước 1.043 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 33 trường hợp vi phạm.

Khái quát lại, Tháng Bảy, với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành; đi kèm với đó là những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; bên cạnh đó là sự cố gắng đẩy mạnh sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh, nên nhiều chỉ tiêu tăng so cùng kỳ như: Sản lượng thuỷ sản, chỉ số sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ, doanh thu vận tải... Tuy nhiên, khu vực doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, một số dự án đầu tư mới, mở rộng sản xuất tiến độ thực hiện chậm, tai nạn giao thông tuy giảm so cùng kỳ, nhưng còn diễn biến phức tạp ./.

File đính kèm : Số liệu Báo cáo KT-XH tháng 7 năm 2017

 

<

Tin mới nhất

Chỉ số giá tiêu dùng chỉ số vàng và chỉ số đô la mỹ tỉnh Thanh Hóa tháng 02 năm 2018(27/02/2018 8:20 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Hai và 2 tháng đầu năm 2018(27/02/2018 8:00 SA)

Chỉ số giá tiêu dùng chỉ số vàng và chỉ số đô la mỹ tỉnh Thanh Hóa tháng 01 năm 2018(29/01/2018 10:21 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2018(29/01/2018 9:59 SA)

Chỉ số giá tiêu dùng chỉ số vàng và chỉ số đô la mỹ tỉnh Thanh Hóa tháng 12 năm 2017(29/12/2017 10:54 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 Tỉnh Thanh Hóa(29/12/2017 10:26 SA)

312 người đang online