Tình hình kinh tế - xã hội tháng Tám và 8 tháng đầu năm 2017

Đăng ngày 30 - 08 - 2017
100%

1. Sản xuất nông nghiệp a. Trồng trọt Theo kết quả điều tra diện tích gieo trồng cây hàng năm, vụ thu mùa năm 2017, toàn tỉnh gieo trồng được 166,8 nghìn ha, đạt 98,1% kế hoạch, giảm 1,7% so với cùng kỳ. Trong đó: Diện tích lúa 128,3 nghìn ha, vượt 3,4% kế hoạch, giảm 1,7% so với cùng kỳ (diện tích cấy lúa lai 38,3 nghìn ha, chiếm 29,8% trong tổng diện tích gieo cấy, giảm 7,4% so với vụ thu mùa năm 2016; diện tích cấy lúa chất lượng cao 41,1 nghìn ha, chiếm 32,0% trong tổng diện tích gieo cấy, tăng 2,6% so với vụ thu mùa năm 2016); ngô 15.155 ha, đạt 81,9% kế hoạch, giảm 3,9% so cùng kỳ; lạc 1.236 ha, vượt 3,0% và tăng 6,1%; đậu tương 521 ha, đạt 34,7% và giảm 27,8%; khoai lang 1.599 ha, tăng 2,7%; rau các loại 9.890 ha, tăng 6,9%…

b. Chăn nuôi
Điều tra chăn nuôi kỳ 01/7/2017 được chọn mẫu điều tra ở các hộ chăn nuôi lợn và gia cầm của 9/27 huyện (Hoằng Hoá, Quảng Xương, Yên Định, Thọ Xuân, Nga Sơn, Nông Cống, Thạch Thành, Ngọc Lặc, Bá Thước) và điều tra toàn bộ các doanh nghiệp, trang trại, gia trại chăn nuôi lợn, gia cầm ở 27/27 huyện, thị xã, thành phố. Kết quả tổng hợp suy rộng như sau: Tại thời điểm 01/7/2017, toàn tỉnh có 809,5 nghìn con lợn, giảm 12,1% so với thời điểm 01/7/2016 và giảm 1,9% so với thời điểm 01/4/2017; 19,0 triệu con gia cầm, tăng 1,1 % so với thời điểm 01/7/2016 và tăng 16,6% so với thời điểm 01/4/2017.  
2. Thuỷ sản
Tháng Tám, sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng ước đạt 13,2 nghìn tấn, giảm 2,3% tháng trước và tăng 7,8% so với cùng kỳ; trong đó, sản lượng nuôi trồng 4,4 nghìn tấn, giảm 6,6% và tăng 3,7%; sản lượng khai thác 8,8 nghìn tấn, tăng 0,1% và tăng 10,1%, riêng khai thác xa bờ 3,6 nghìn tấn, tăng 0,1% và tăng 11,5%.
Tính chung 8 tháng đầu năm 2017, sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng ước đạt 104,8 nghìn tấn, đạt 66,5% kế hoạch, tăng 5,3% so với cùng kỳ; trong đó, sản lượng nuôi trồng 33,9 nghìn tấn, tăng 1,2% so với cùng kỳ; sản lượng khai thác 70,9 nghìn tấn, tăng 7,4% so với cùng kỳ.  
3. Công nghiệp
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8/2017 tăng 0,80% so với tháng trước và tăng 6,26% so với tháng cùng kỳ; trong đó, khai khoáng giảm 1,78% so tháng trước, tăng 4,97% so với tháng cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 0,83% so với tháng trước và tăng 8,82% so với tháng cùng kỳ; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 0,9% so với tháng trước và giảm 20,23% so với tháng cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 1,99% so với tháng trước và tăng 12,66% so với tháng cùng kỳ. Luỹ kế 8 tháng đầu năm 2017, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,12% so cùng kỳ; trong đó, khai khoáng giảm 1,11%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,69%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 2,77%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 10,67% so với cùng kỳ.
4. Xây dựng, vốn đầu tư
Dự ước tháng Tám, tổng vốn đầu tư trên địa bàn (chưa tính vốn ngoài Nhà nước) đạt 3.630,5 tỷ đồng, tăng 1,0% so với tháng trước và giảm 38,7% so với tháng cùng kỳ; trong đó, các đơn vị địa phương quản lý 1.092,9 tỷ đồng, tăng 0,8% và tăng 22,8%; các đơn vị Trung ương quản lý 1.501,4 tỷ đồng, tăng 0,4% và tăng 12,6%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 1.036,2 tỷ đồng, tăng 2,0% so với tháng trước, giảm 72,0% so với tháng cùng kỳ. Luỹ kế 8 tháng đầu năm 2017, tổng vốn đầu tư (chưa tính vốn ngoài Nhà nước) ước đạt 34.207,3 tỷ đồng, giảm 41,6% so cùng kỳ; trong đó, các đơn vị địa phương quản lý 8.189,2 tỷ đồng, tăng 11,2%; các đơn vị Trung ương quản lý 10.341,8 tỷ đồng, tăng 9,1%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 15.676,3 tỷ đồng, giảm 62,5%.
5. Vận tải
Tháng Tám, vận chuyển hàng hoá ước đạt 4,3 triệu tấn, luân chuyển hàng hoá đạt 232,4 triệu tấn.km, tăng 1,0% về vận chuyển, tăng 0,8% về luân chuyển so với tháng trước; tăng 6,9% về vận chuyển, tăng 2,3% về luân chuyển so với cùng kỳ; vận chuyển hành khách 3,3 triệu người, luân chuyển hành khách 200,9 triệu người.km, giảm 2,8% về vận chuyển, giảm 2,7% về luân chuyển so với tháng trước; tăng 8,2% về vận chuyển, tăng 11,1% về hành luân chuyển so với cùng kỳ. Bốc xếp qua cảng đạt 639,8 nghìn tấn, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 32,5% so với cùng kỳ; cảng Nghi Sơn 607,7 nghìn tấn, tăng 0,9% và tăng 35,7%; cảng Lễ Môn 32,1 nghìn tấn, tăng 4,9% so với tháng trước và bằng 92,2% so cùng kỳ. 
Luỹ kế 8 tháng đầu năm 2017, vận chuyển hàng hoá ước đạt 33,8 triệu tấn, luân chuyển hàng hoá đạt 1.844,3 triệu tấn.km, tăng 8,2% về vận chuyển, tăng 3,2% về luân chuyển so với cùng kỳ; vận chuyển hành khách 27,2 triệu người, luân chuyển hành khách 1.630,5 triệu người.km, tăng 10,5% về vận chuyển, tăng 13,3% về luân chuyển so với cùng kỳ. Bốc xếp qua cảng ước đạt 6.871 nghìn tấn, tăng 81,8% so với cùng kỳ; cảng Nghi Sơn 6.646 nghìn tấn, tăng 88,1%; cảng Lễ Môn 225 nghìn tấn, bằng 91,3% so cùng kỳ.
Ngày 28/7/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa và Công ty Vietravel tổ chức Lễ khai trương đường bay quốc tế Thọ Xuân - Bangkok. Dự kiến, từ ngày 28/7 đến ngày 30/8/2017, đường bay Thanh Hóa - Bangkok thực hiện 04 chuyến bay (8 lượt bay) quốc tế, vận chuyển hành khách du lịch đi đến Thanh Hóa - Bangkok.
6. Thương mại, dịch vụ và giá cả
6.1 Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 8/2017 ước đạt 6.808 tỷ đồng, tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 15,2% so với cùng kỳ, trong đó các ngành kinh doanh thương nghiệp tăng 0,9% và tăng 15,0%; khách sạn, nhà hàng giảm 4,5% và tăng 13,1%; du lịch lữ hành giảm 8,7% và tăng 22,2%; dịch vụ tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 23,3% so với cùng kỳ. Luỹ kế 8 tháng đầu năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 54.003 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ.
6.2 Hoạt động khách sạn - du lịch lữ hành
Tháng Tám, số lượt khách khách sạn phục vụ ước đạt 513,4 nghìn lượt khách, giảm 12,5% so với tháng trước, tăng 18,8% so với cùng kỳ; ngày khách phục vụ đạt 840,9 nghìn ngày khách, giảm 11,9% so với tháng trước, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2017 số lượt khách khách sạn phục vụ đạt 4.087 nghìn lượt khách, tăng 15,5% so với cùng kỳ; ngày khách phục vụ đạt 6.714 nghìn ngày khách, tăng 15,6% so với cùng kỳ.
Tháng Tám, doanh thu du lịch lữ hành đạt 8,7 tỷ đồng, giảm 8,7% so tháng trước, tăng 22,2% so với cùng kỳ; lượt khách du lịch theo tour đạt 4.331 lượt khách, giảm 10,9% so tháng trước, tăng 15,3% so với cùng kỳ; ngày khách du lịch theo tour đạt 13.653 ngày khách, giảm 9,8% so tháng trước, tăng 22,2% so với cùng kỳ. Lỹ kế 8 tháng đầu năm 2017, doanh thu du lịch lữ hành đạt 71,9 tỷ đồng, tăng 22,4% so với cùng kỳ; lượt khách du lịch theo tour đạt 35.410 lượt khách, tăng 18,6% so với cùng kỳ; ngày khách du lịch theo tour đạt 110.044 ngày khách, tăng 20,7% so với cùng kỳ.
6.3 Giá tiêu dùng
Chỉ số giá tiêu dùng tháng Bảy tăng 0,20% so với tháng trước. Bốn nhóm hàng hóa giá cả tăng gồm: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,96% (lương thực giảm 1,48%; thực phẩm tăng 1,85%); nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,08%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,12%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,58%. Năm nhóm hàng hóa giá cả ổn định không tăng là: nhóm đồ uống và thuốc lá; nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép; nhóm thuốc và dịch vụ y tế; nhóm bưu chính viễn thông; nhóm giáo dục. Hai nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm là: nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD giảm 0,16%; nhóm giao thông giảm 1,40%. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2017 tăng 0,22% so với tháng 12/2016 và tăng 1,52% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 7 tháng đầu năm 2017 tăng 2,69% so với bình quân cùng kỳ.
Chỉ số giá vàng tháng 7/2017 giảm 0,97% so với tháng trước, giảm 3,53% so với cùng kỳ. Chỉ số giá Đô la Mỹ tăng 0,17% so với tháng trước, tăng 1,95% so với cùng kỳ.
7. Tài chính - ngân sách
Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 8/2017 ước đạt 949,1 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương tăng 4,7%; thu từ thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng 4,7%; thu phí và lệ phí tăng 65,9% so với cùng kỳ. Luỹ kế 8 tháng đầu năm 2017, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 7.392,9 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ.
Chi ngân sách địa phương tháng 8/2017 ước đạt 2.292,9 tỷ đồng, tăng 6,5% so cùng kỳ. Trong đó, chi thường xuyên tăng 5,0%; chi khác tăng 55,3% so với cùng kỳ. Luỹ kế 8 tháng đầu năm 2017, tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 16.408 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ.
8. Các vấn đề xã hội
8.1 Đời sống dân cư
Tình hình đời sống dân cư trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định; theo báo cáo sơ bộ từ các địa phương, tính đến ngày 10/8 trên địa bàn tỉnh không phát sinh hộ thiếu đói.
8.2 Tình hình thiên tai
Theo báo cáo từ Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc bão số 2, trong các ngày từ 16-18/7, trên địa bàn toàn tỉnh đã có mưa vừa đến mưa to, một số nơi mưa rất to, tổng lượng mưa tính từ ngày 16/7 đến 19 giờ ngày 18/7 phổ biến từ 70-130 mm, một số nơi có lượng mưa lớn như: Cửa Đạt - Thường Xuân 177 mm, thành phố Thanh Hóa 148 mm, Triệu Sơn 196 mm, Ngọc Lặc 139 mm, Tân Trường - Tĩnh Gia 163,8 mm, Cổ Lũng - Bá Thước 159 mm, Yên Khương - Lang Chánh 229 mm… Mưa lớn kèm theo nước lũ đã làm 2 người chết vì lũ cuốn trôi, 2 người bị thương; 149 hộ dân bị ngập lụt, 38 nhà bị đổ sập, hư hỏng, 436 nhà bị tốc mái; ngập lụt 3.187,5 ha lúa (trong đó mất trắng 1413,8 ha), 3.371,6 ha hoa màu bị ngập, hư hỏng, 1.466 con trâu, bò, lợn, gia cầm bị chết, diện tích ao cá bị tràn 201,1 ha; 52.533 cây xanh bị gãy đổ; 1.714 m đê bị sạt lở; 88 công trình đập, cống bị phá hủy; 4.215 m kênh mương bị sạt lở, cuốn trôi; 45.250 m đường xe cơ giới bị sạt lở; 7 cột đường dây thông tin bị đổ... Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 412 tỷ đồng. Chính quyền địa phương các cấp đã kịp thời chỉ đạo, huy động lực lượng giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại dọn dẹp, tu sửa nhà cửa, ổn định nơi ăn chốn ở và phục hồi sản xuất. 
8.3 Y tế, giáo dục
Theo thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, hiện Thanh Hóa đang có hơn 300 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết; trong đó, hơn 200 bệnh nhân mắc bệnh chủ yếu từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh..., về điều trị tại Thanh Hóa. Đến thời điểm hiện nay, Thanh Hóa chưa có ổ dịch sốt xuất huyết tập trung; Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã chủ động triển khai phun hóa chất phòng chống dịch sốt ở các địa phương; đồng thời, tiến hành giám sát 270 bệnh nhân, trong đó có 205 bệnh nhân mắc ngoại lai trở về địa phương điều trị, phân bố ở 135 xã thuộc 21 huyện và 65 ca mắc tản phát tại địa phương phân bố ở 59 xã thuộc 19 huyện.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018, toàn tỉnh có 34.969 thí sinh đăng ký dự thi; với 1.491 phòng thi được tổ chức ở 97 hội đồng thi  trên địa bàn 27 huyện, thị, thành phố; có 34.698 thí sinh dự thi trên tổng số 34.969 thí sinh đăng ký dự thi (đạt tỷ lệ 99,2%). Tỷ lệ tốt nghiệp THPT Quốc gia 2017, Thanh Hóa đạt 97,43% (tăng 0,54% so với năm 2016); trong kỳ thi này, Thanh Hóa là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng thí sinh đạt điểm xét tuyển đại học 30/30 (3 thí sinh trong tổng số 11 thí sinh cả nước); đứng thứ 4 cả nước về số lượng thí sinh đạt điểm 10, với 199 điểm 10 tuyệt đối; có 39 thí sinh đạt từ 29 - 30 điểm xét tuyển đại học.
Đến nay, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã kết thúc xét tuyển nguyện vọng 1, Đại học Hồng Đức xét tuyển nguyện vọng 1 được 1.205 thí sinh, đạt 68,3% so với chỉ tiêu, tăng 33,3% so với năm trước; Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch xét tuyển được 116 thí sinh, giảm 152 thí sinh so với năm trước; Cao đẳng Y tế Thanh Hoá xét tuyển được 333 thí sinh, giảm 314 thí sinh so với năm trước. 
Tham gia các kỳ thi Olimpic quốc tế và khu vực năm 2017, tỉnh Thanh Hóa có 3 học sinh dự thi, kết quả cả 3 học sinh đều đạt giải, gồm 1 huy chương Vàng môn Toán học; 1 Huy chương Bạc môn Sinh học và 1 giải Khuyến Khích môn Vật lý. 
8.4 Văn hoá thông tin, thể dục thể thao
Ngành Văn hoá - Thông tin tập trung tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đất nước, trọng tâm là: Nghị quyết TW4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư... gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng của tỉnh và đất nước như: Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017); 72 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017). 
Thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh, tính đến ngày 15/7/2017, có 327/635 xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở lần thứ VIII năm 2017, đạt tỷ lệ 51,5%. Thể thao thành tích cao tiếp tục được quan tâm, tại Giải vô địch các CLB mạnh Karatedo toàn quốc năm 2017 diễn ra tại Đắk Lắk từ ngày 20- 26/7/2017, đoàn Thanh Hóa tham dự giải với 18 vận động viên, tranh tài ở các hạng cân của nội dung đối kháng; đã đạt thành tích xuất sắc với 7 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ, xếp thứ Nhì toàn đoàn (sau đoàn Công an nhân dân). Tại SEA Games 29 tổ chức tại Malaysia, Thanh Hóa đóng góp 14 VĐV, 2 huấn luyện viên, tập trung ở các môn: Điền kinh, bắn súng, cử tạ, karatedo, pencak silat, cầu mây, bóng đá...  
Tính đến ngày 10/8/2017, các vận động viên Thanh Hóa tham gia thi đấu 81 giải quốc gia, quốc tế; đạt 724 huy chương gồm: 258 HCV, 212 HCB, 254 HCĐ. Đội bóng đá FLC Thanh Hóa thi đấu 16 trận tại Giải Vô địch quốc gia Toyota V.League 2017, đạt 33 điểm, xếp thứ 1/14 đội tham dự.
 8.5 Môi trường, cháy nổ 
Môi trường: Tháng 7, trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ vi phạm ở 4 huyện ( Hậu Lộc 2 vụ; Hà Trung, Vĩnh Lộc, Yên Định mỗi địa phương 1 vụ), giảm so với tháng cùng kỳ 5 vụ, xử phạt hành chính 394,3 triệu đồng.  
Cháy nổ: Tháng 7 đã xảy ra 5 vụ cháy tại 3 huyện, thị xã, thành phố (Tĩnh Gia 3 vụ, TP Thanh Hoá, Thạch Thành mỗi địa phương 1 vụ), không có thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về tài sản khoảng 80 triệu đồng (mới thống kê 3/5 vụ).
8.6 An toàn giao thông
Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, tháng Bảy xảy ra 65 vụ tai nạn và va chạm, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ; làm chết 15 người, giảm 15,0% so với cùng kỳ; bị thương 48 người, tăng 78,0% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh xảy ra 356 vụ tai nạn và va chạm, làm 98 người chết và 301 người bị thương (giảm 0,8% về số vụ, giảm 12,0% về số người chết, giảm 6,0% số người bị thương so với cùng kỳ).
Tháng 7/2017, lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự và cơ động đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 5.322 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tạm giữ 865 phương tiện các loại, tước giấy phép lái xe 572 trường hợp, xử lý 194 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; tổng số tiền phạt vi phạm nộp Kho bạc Nhà nước là 7.531 triệu đồng. Lực lượng Thanh tra giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính 36 trường hợp, xử phạt 30 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước 159 triệu đồng./.
File đính kèm : So lieu KT-XH thang 8-2017

<

Tin mới nhất

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa Quý IV và năm 2018(28/12/2018 3:28 CH)

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 12 năm 2018(28/12/2018 3:01 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2018(29/11/2018 8:00 SA)

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ tỉnh Thanh Hóa, tháng 11 năm 2018(29/11/2018 7:17 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2018(30/10/2018 1:18 CH)

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 10/2018(30/10/2018 10:54 SA)

2018 người đang online