Thanh Hóa tập huấn điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019

Quyết định số 593/QĐ-TCTK ngày 30/7/2018 của Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019
Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, II, I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai điạn 2016 – 2020, và các xã, phường, thị trấn không thuộc các khu vực trên nhưng có địa bàn vùng dân tộc thiểu số

Cục Thống kê Thanh Hóa