Thực trạng doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, qua sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019