Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Cục thống kê

Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Kết quả điều tra chăn nuôi kỳ 01/10/2015 tại Thanh Hóa

Đăng ngày 16 - 11 - 2015
100%

Cục Thống kê Thanh Hóa tiến hành điều tra chăn nuôi kỳ 01/10/2015 để thu thập toàn bộ số lượng đàn gia súc, gia cầm và vật nuôi khác tại thời điểm điều tra; sản lượng sản phẩm xuất chuồng (giết, bán) trong kỳ điều tra của tất cả các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh. Đây là năm thứ ba, toàn ngành thực hiện Phương án điều tra chăn nuôi mới ban hành theo Quyết định số 882/QĐ-TCTK ngày 28/8/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Kỳ điều tra 01/10/2015, thực hiện ở 5 nhóm: (1) Hộ nông thôn, hộ thành thị  có chăn nuôi, (2) Gia trại (từ 30 con lợn hoặc 1000 con gia cầm trở lên nhưng chưa đủ tiêu chí trang trại), (3) Trang trại chăn nuôi đủ tiêu chí theo Thông tư 27 của Bộ NN&PT NT (TT), (4) Doanh nghiệp (DN) và hợp tác xã (HTX) có chăn nuôi,  (5) Thôn/bản.

Cuộc điều tra được thực hiện kết hợp giữa điều tra toàn bộ với điều tra chọn mẫu: Điều tra toàn bộ 16 DN và HTX, 520 trang trại, 2703 gia trại lợn và gia cầm; thu thập thông tin ở thôn về chăn nuôi (5891 thôn), điều tra chọn mẫu 5080 hộ chăn nuôi lợn và gia cầm, 4210 hộ mẫu chăn nuôi trâu bò, làm cơ sở tính toán suy rộng số lượng đàn gia súc, gia cầm tại thời điểm 01/10/2015 và sản phẩm xuất chuồng (giết, bán) trong kỳ điều tra cho hộ nông thôn và hộ thành thị toàn tỉnh. Hầu hết, số lượng mẫu được chọn năm nay đều cao hơn kỳ 01/10/2014.  

Kết quả điều tra, tổng hợp từ các huyện, thị xã, thành phố cho thấy:  

Về tổng đàn

Tổng đàn Trâu 195.583 con, tăng 1,4% so với cùng kỳ (CK); đàn Trâu phát triển chủ yếu ở khu vực miền Núi, tại thời điểm điều tra có 146.225 con (chiếm 74,8% tổng đàn toàn tỉnh), tăng 2,1% so với CK năm trước. Có 15/27 huyện, đàn Trâu tăng so với CK, một số huyện tăng nhiều như: Triệu Sơn, Yên Định, Thạch Thành, Như Xuân, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Bá Thước... Toàn bộ đàn Trâu được chăn nuôi theo mô hình nhỏ lẻ ở các hộ  (Tỷ lệ hộ có chăn nuôi Trâu  so với hộ địa phương là 12,7% (kỳ 01/10/2014: 12,6 %)  tăng 0,1% so CK.

Tổng đàn Bò 224.063 con, tăng 3,7% so với kỳ 1/10/2014; đàn Bò phát triển mạnh ở miền Núi;  Có 17/27 huyện tăng so với CK, một số huyện đàn bò tăng nhiều như: Thường Xuân, Bá Thước, Thạch Thành, Ngọc Lặc, Lang Chánh, Như Xuân, Như Thanh, Quan Sơn, Mường Lát... Đàn bò tăng mạnh một phần là nhờ chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho hộ nghèo, cận nghèo thuộc vùng 30a, Trại bò sữa Phú Nhuận Như Thanh với quy mô 2.000 con được đầu tư xây dựng và đi vào sản xuất từ tháng 10 năm 2014; mặt khác chăn nuôi Bò mang lại hiệu quả kinh tế, sản phẩm có đầu ra ổn định, dịch bệnh ít, nguồn thức ăn xanh dồi dào nên nhân dân đã đầu tư để kinh doanh.

Đàn Bò ở hộ 216.961con, chiếm 96,8%, còn lại  ở trang trại, doanh nghiệp, HTX. Số hộ chăn nuôi Bò tăng 2,7% (tăng 3229 hộ); Tỷ lệ hộ có chăn nuôi Bò chung (NT+TT) so với hộ địa phương là 13,5% (kỳ 01/10/2014: 13,2 %)  tăng 0,3% so CK.

Tổng đàn lợn 883.047 con, giảm  0,6% so vơí  1/10/2014. Có 15/27 huyện đàn lợn giảm, trong đó giảm mạnh như thành phố Thanh Hóa, Đông Sơn, Nông Cống, Hà Trung, Hậu Lộc,  Ngọc Lặc, Lang Chánh, Quan Hóa, Như Thanh…Có 12/27 huyện đàn lợn tăng so với CK, một số huyện tăng  khá,  chủ yếu là những huyện có nhiều trang trại và gia trại như: Nga Sơn, Quảng Xương, Yên Định, Vĩnh Lộc, Cẩm Thuỷ, Thường Xuân, Bá Thước... Trong tổng đàn lợn, khu vực miềm Núi (11 huyện) có 278.899 con, chiếm 31,6% tăng 0,4%; Đồng Bằng và miền Biển 604.148 con, chiếm 68.4%, giảm 0,4%.

Chăn nuôi lợn của tỉnh theo mô hình nông hộ nhỏ lẻ vẫn là chủ yếu. Trong tổng đàn lợn, hộ (chăn nuôi dưới 30 con lợn) ở khu vực nông thôn có 631.116 con, chiếm 71,5 %, hộ khu vực thành thị 12.402 con, chiếm 1,4%; gia trại (từ 30 con lợn trở lên) có 109.441 con, chiếm 12,4%, bình quân 44 con/gia trại; trang trại có 116.786 con, chiếm 13,2%, còn lại là các DN,HTX. Thực tế cho thấy chăn nuôi theo mô hình hộ nhỏ lẻ  một hai con/hộ kém hiệu quả có xu hướng  giảm, chuyển  dần sang chăn nuôi tập trung theo hình thức gia trại và trang trại đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn; tại thời điểm 01/10/2015 toàn tỉnh có 213.598 hộ có chăn nuôi lợn, giảm 5076 hộ; tỷ lệ hộ có chăn nuôi Lợn /hộ địa phương  là 23,2% giảm 0,4% so với 01/10/2014.

Kỳ điều tra 01/10/2015, toàn tỉnh có 369 trang trại lợn (có giá trị sản lượng hàng hoá đạt 1 tỷ đồng/năm trở lên) so với kỳ điều tra 01/10/2014 tăng 3Trang trại. Một số huyện có số lượng trang trại nhiều như: Vĩnh Lộc, Nga Sơn, Yên định, Thọ Xuân, Quảng Xương, Thiệu Hoá ,...  phần lớn các Trang trại có qui mô từ 650 lợn trở lên, trong đó có nhiều trang trại nuôi gia công cho các DN, công ty trong và ngoài tỉnh nằm ở các huyện Hậu Lộc Nga Sơn, Cẩm Thuỷ, Yên Định, Hoằng Hoá.

Tổng đàn gia cầm 17,806 triệu con, tăng 0,5% so cùng kỳ năm trước (trong đó khu vực Đồng bằng giảm 0,8%, miền Biển giảm 1,6%, miền Núi  tăng 7,1%). Một số huyện có số lượng gia cầm giảm nhiều như: TP Thanh Hóa, Đông Sơn , Hà Trung, Vĩnh Lộc... Tình hình chăn nuôi gia cầm vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi bền vững vì hiện nay thị trường gia cầm vẫn vận hành một cách đầy rủi ro cả với người nuôi, người kinh doanh và cả người sử dụng, Giá gà ngoại nhập rẻ hơn gà sản xuất trong nước.

Tại thời điểm 01/10/2015: Khu vực nông thôn có 486,642 nghìn hộ có chăn nuôi với số lượng gia cầm 16,250 triệu con, chiếm 91,3% tổng đàn; khu vực thành thị (16,545 nghìn hộ có chăn nuôi) với tổng đàn là 232 nghìn con, chiếm 1,3% tổng đàn; gia trại gia cầm 224 cái (tăng 36 cái so với cùng kỳ) có 406 nghìn con, chiếm 2,3%, bình quân 1.813 con/gia trại; trang trại 151 cái (tăng 17 cái) có 879 nghìn con, chiếm 4,9%, còn lại là các DN,HTX. Qua đó cho thấy  chăn nuôi gia trại, trang trại có xu hướng tăng, tuy nhiên mô hình chăn nuôi  gia cầm ở hộ vẫn là chủ yếu, chăn nuôi theo mô hình gà vườn cũng đang phát huy hiệu quả, sử dụng thức ăn từ sản phẩm nông nghiệp và giảm thiểu dịch bệnh, chất lượng thịt gia cầm tốt hơn,... 

Về sản lượng

Từ kết quả điều tra mẫu và điều tra toàn bộ ở các cơ sở chăn nuôi, tính toán suy rộng cho thấy: tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng 214,585 nghìn tấn, tăng 2,3% CK. Trong đó sản lượng thịt hơi Trâu đạt 13,893 nghìn tấn, tăng 287 tấn so với CK; sản lượng thịt Bò hơi 15,297 nghìn tấn, tăng 581 tấn so với CK; sản lượng thịt Lợn  hơi  135,812 nghìn tấn, tăng 984 tấn so với CK; sản luợng thịt hơi gia cầm giết mổ 39,031 nghìn tấn, tăng 2.704 tấn so với  CK. Sản lượng trứng gia cầm  121.557 nghìn quả, tăng 19.001 nghìn quả so với CK; sản lượng sữa bò tươi đạt 5.469 ngàn lít, tăng 3.555ngàn lít so với CK, Sản lượng sữa tăng đột biến do năm nay ngoài trại Bò  sữa Lam Sơn đã đi vào sản xuất ổn định với sản lượng sữa từ 4,3-4,5 triệu lít/năm,  còn có trại Bò sữa Phú Nhuận huyện Như Thanh của Vinamil đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2014, hiện tại có 1191 con  bò với 555 con đang cho sữa, năng suất sữa bình quân 22lít/con/ngày.

Tóm lại: Năm 2015, tình hình chăn nuôi của Thanh Hóa nhìn chung ổn định, chăn nuôi gia súc lớn Trâu, Bò có xu hướng phát triển tốt; trên địa bàn tỉnh dịch bệnh đối với gia súc, gia cầm cơ bản được khống chế và kiểm soát; tuy nhiên đầu năm ở một số địa phương vẫn còn dịch bệnh xảy ra lác đác với qui mô nhỏ nhưng đã được bao vây dập dịch kịp thời. Đàn trâu, bò, gia cầm tăng nhẹ, đàn lợn giảm; sản lượng thịt hơi các loại, sản lượng trứng, sữa tăng đảm bảo nhu cầu thực phẩm cho các tầng lớp dân cư trong tỉnh và cung cấp sản lượng không nhỏ ra tỉnh ngoài, góp phần đáng kể vào quá trình tái cơ cấu và phát triển của ngành nông nghiệp tỉnh nhà./.    

<

Tin mới nhất

Kết quả điều tra chăn nuôi kỳ 01/10/2015 tại Thanh Hóa(16/11/2015 2:54 CH)

Kết quả chủ yếu điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 1/4/2014(21/08/2015 2:08 CH)

Số lượng tàu thuyền đánh bắt xa bờ, tàu thuyền dịch vụ khai thác hải sản(01/08/2015 11:24 SA)

Kết quả điều tra chăn nuôi 01/4/2015(23/05/2015 7:56 SA)

Cục Thống kê Thanh Hoá thực hiện điều tra Lao động việc làm (22/01/2013 4:42 CH)

796 người đang online