Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Cục thống kê

Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Hệ thống văn bản về chữ ký số, chứng thư số của Tổng cục Thống kê

Đăng ngày 05 - 11 - 2019
100%

  Công văn số 909/QĐ-TCTK Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Tổng cục Thống kê (Xem)

  Công văn số 464/TCTK-VPTC về việc tăng cường trao đổi VBĐT trên hệ thống quản lý văn bản (Xem)

  Thực hiện nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư (Xem)

  Công văn số:91 / TCTK-VPTC về việc gửi văn bản trên hệ thống eoffice.mpi.gov.vn không gửi qua địa chỉ email (Xem)

  Quyết định Số 369/QĐ-BKHĐT  về việc Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Xem)

  Quyết định Số 890/QĐ-BKHĐT về việc Ban hành danh mục mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử (Xem)

  Cài đặt USB token (Xem);  VsingPDF_v3.1.7 (Xem)VGCASignServiceSetupvSign 2.3.3a - 12-04-2016, Hướng dẫn sử dụng bộ công cụ ký số (Xem);  

  Hướng dẫn ký số và đổi mật khẩu trên hệ thống eoffice (Xem)

  Công văn số 617 /CTK-CNTT về việc thực hiện sử dụng chữ ký số, gửi, nhận và xử lý văn bản điện tử trên môi trường mạng. (Xem)

  Công văn số 577 /CTK-CNTT về việc triển khai sử dụng chữ ký số, gửi, nhận và xử lý văn bản điện tử trên môi trường mạng. (Xem)

  Danh sách Tài khoản eoffice đăng nhập cho toàn bộ Cán bộ Công chức  (Xem)

  Công văn số 1609/TCTK-VPTC V/v gửi văn bản trên hệ thống eoffice.mpi.gov.vn (Xem)

  Công văn số 1375/TCTK-VPTC V/v thực hiện ký số, gửi, nhận và xử lý văn bản trên Hệ thống quản lý văn bản: (Xem) (- Phụ lục 1 - Danh mục (Xem)- Phụ lục 2 -  Quy trình  (Xem)- Phụ lục 3 -  Văn bản  (Xem))

  Quyết định số 1486/QĐ-TCTK "V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong văn bản điện tử của Tổng cục Thống kê" (Xem)

  Công văn số 539/VP-VTLT ngày 26/9/2019 của Văn phòng BKHĐT V/v tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng; (Xem)

  Công văn số 347/TTTH-CNPN ngày 27/9/2019 của Trung tâm tin học BKHĐT V/v triển khai Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc (Xem)

  Hướng dẫn thực hành trên Hệ thống quản lý văn bản và Hồ sơ công việc (Xem)

<

Tin mới nhất

Danh mục các quy chế, quy định đã ban hành(05/01/2021 10:42 SA)

Thông báo lịch và triệu tập thí sinh thi tuyển, xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục...(06/11/2019 10:33 CH)

Hệ thống văn bản về chữ ký số, chứng thư số của Tổng cục Thống kê(05/11/2019 8:00 SA)

Chương trình Phòng chống tham nhũng(05/08/2019 10:39 SA)

Nghị định số: 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Công văn số...(20/11/2015 2:25 CH)

888 người đang online