Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Cục thống kê

Chủ nhật, ngày 28 tháng 11 năm 2021

Hệ thống báo cáo các Sở, ban ngành cấp tỉnh

Đăng ngày 09 - 11 - 2021
100%

 Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (xem)

 Quyết định số 10876/UBND-THKH : Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Thống kê và thống nhất sử dụng hệ thống thông tin, số liệu Thống kê nhà nước trên địa bàn tỉnh. (xem)

 

(1) BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

Biểu số 001a.N-BCS-XHMT

Phu lục - Ban Tổ chức tỉnh ủy

(2) BHXH TỈNH

Biểu số 001.N-BCS-TKQG

Biểu số 002.N-BCS-TKQG

Biểu số 003.H-BCS-TKQG

Phu lục - Bảo hiểm XH tỉnh

(3) CÔNG AN TỈNH

Biểu số 001g.T-BCS-XHMT

Biểu số 002g.T-BCS-XHMT

Phu luc - Công an tỉnh

(4) SỞ GIÁO DỤC

Biểu số 001c.N-BCS-XHMT

Biểu số 002c.N-BCS-XHMT

Biểu số 003c.N-BCS-XHMT

Phu luc -Sở Giáo dục và ĐT

(5) KHO BẠC TỈNH

Biểu số 002.T-BCS-XDĐT

Biểu số 006.N-BCS-XDĐT

Biểu số 011.N-BCS-XDĐT

Phu luc 6- Kho bạc NN tỉnh

(6) SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Biểu số 001b.N-BCS-XHMT

Biểu số 002b.N-BCS-XHMT

Biểu số 003b.N-BCS-XHMT

Phu luc - Sở Khoa học và CN

(7) SỞ NỘI VỤ

Biểu số 002a.N-BCS-XHMT

Biểu số 003a.N-BCS-XHMT

Biểu số 009.N-BCS-TKQG

Phu luc - Sở Nội vụ

(8) SỞ CÔNG THƯƠNG

Biểu số 001.N-BCS-CN

Biểu số 001.N-BCS-TMDV

Biểu số Số 002.N-BCS-TMDV

Phu luc - Sở Công thương

(9) SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PT NÔNG THÔN

Biểu số 001h.H-BCS-XHMT

Biểu số 002h.T-BCS-XHMT

Biểu số 008.N-BCS-NLTS

Biểu số 009.H-BCS-NLTS

Biểu số 010.N-BCS-NLTS

Biểu số 011.N-BCS-NLTS

Biểu số 012.N-BCS-NLTS

Phu luc- Sở NN và PT nông thôn

(10) SỞ TÀI CHÍNH

Biểu số 01/ THVĐT-T

Biểu số 004.Q-BCS-TKQG

Biểu số 005.Q-BCS-TKQG

Biểu số 006.H-BCS-TKQG

Phu luc - Sở Tài chính

(11) SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Biểu số 003h.N-BCS-XHMT

Biểu số 005.N-BCS-NLTS

Biểu số 006.N-BCS-NLTS

Biểu số 007.N-BCS-NLTS

Phu luc -Sở Tài nguyên và MT

(12) SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

Biểu số 001f.N-BCS-XHMT

Biểu số 002f.N-BCS-XHMT

Biểu số 003.N-BCS-TMDV

Biểu số 004.H-BCS-TMDV

Phu luc - Sở TT và Truyền thông

(13) SỞ TU PHÁP

Biểu số 006g.N-BCS-XHMT

Biểu số 007g.N-BCS-XHMT

Biểu số 008g.N-BCS-XHMT

Biểu số 009g.N-BCS-XHMT

Phu luc - Sở Tư pháp

(14) SỞ VAN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Biểu số 001e.N-BCS-XHMT

Biểu số 002e.N-BCS-XHMT

Biểu số 005.H-BCS-TMDV

Phu luc - Sở VH TT và Du lịch

(15) TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH

Biểu số 004a.N-BCS-XHMT

Biểu số 005g.N-BCS-XHMT

Phu luc -Tòa án ND tỉnh

(16) VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH

Biểu số 003g.H-BCS-XHMT

Biểu số 004g.H-BCS-XHMT

Biểu số 005a.N-BCS-XHMT

Phu luc -Viện KS ND tỉnh

(17) SỞ XÂY DỰNG

Biểu số 003f.N-BCS-XHMT

Phu luc - Sở Xây dựng

(18) SỞ Y TẾ

Biểu số 001d.N-BCS-XHMT

Biểu số 002d.N-BCS-XHMT

Biểu số 003d.N-BCS-XHMT

Biểu số 004d.N-BCS-XHMT

Phu luc - Sở Y tế

<

Tin mới nhất

Hệ thống báo cáo các Sở, ban ngành cấp tỉnh(09/11/2021 7:43 SA)

    765 người đang online