Điều tra doanh nghiệp năm 2024

Đăng ngày 01 - 04 - 2024
100%

Địa chỉ đăng nhập website: 

https://doanhnghiep2024.gso.gov.vn/Login.aspx [hướng dẫn đăng nhập]

hoặc : https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn/Login.aspx [hướng dẫn đăng nhập]

1. Tiến hành Điều tra doanh nghiệp năm 2024 [xem]

2. Công văn thực hiện phương án điều tra doanh nghiệp năm 2024 [xem]

3. Kế hoạch điều tra doanh nghiệp năm 2024, số 54/CTK Thanh Hóa ngày 21/3/2024  [xem]

4. Quyết định 638 /QĐ-TCTK ngày 17/7/2023 và Phương án điều tra Doanh nghiệp 25024 [xem]

5. Sổ tay hướng dẫn điều tra Doanh nghiệp 2024 [xem]

 

<

Tin mới nhất

Điều tra doanh nghiệp năm 2024(01/04/2024 9:30 CH)

Điều tra doanh nghiệp năm 2023(22/03/2023 2:40 CH)

Điều tra doanh nghiệp năm 2022(19/04/2022 4:16 CH)

    °
    357 người đang online