Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Cục thống kê

Thứ năm, ngày 16 tháng 9 năm 2021
  • Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2015 của Tổng cục Thống kê, được phê duyệt tại Quyết định số 107/QĐ-TCTK ngày 25 tháng 02 năm 2015, Tổng cục Thống kê mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra chuyên ngành Thống kê cho các đối tượng là lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Thống kê Thanh Hóa và Cục Thống kê Nghệ An.

  • Thực hiện kế hoạch công tác thông tin năm 2019 và Quyết định 513/QĐ-TCTK ngày 16/7/2018 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê về việc Khảo sát mức sống dân cư năm 2019, Cục Thống kê tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ khảo sát mức sống dân cư năm 2019 trong 2 ngày, bắt đầu từ ngày 20/6/2019. Ông Nguyễn Mạnh Hiệp – Phó Cục Trưởng Cục Thống kê chủ trì hội nghị.

  • Tổng cục Thống kê đang tiến hành điều tra doanh nghiệp nhằm thu thập thông tin cơ bản phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp.

  • Cục Thống kê Thanh Hóa tiến hành điều tra chăn nuôi kỳ 01/10/2015 để thu thập toàn bộ số lượng đàn gia súc, gia cầm và vật nuôi khác tại thời điểm điều tra; sản lượng sản phẩm xuất chuồng (giết, bán) trong kỳ điều tra của tất cả các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh. Đây là năm thứ ba, toàn ngành thực hiện Phương án điều tra chăn nuôi mới ban hành theo Quyết định số 882/QĐ-TCTK ngày 28/8/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

  • 1. Khái quát chung Thực hiện Chương trình điều tra thống kê quốc gia, ngày 22 tháng 11 năm 2013, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 1253/QĐ-TCTK về việc tiến hành Điều tra dân số nhà ở giữa kỳ thời điểm 1/4/2014 (ĐTra DSGK 2014) trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  • tăng cả về số lượng và công suất so với cùng kỳ góp phần đáng kể tăng nhanh sản lượng thuỷ sản và bảo vệ biển đảo Năm 2015, Tổng cục Thống kê ban hành Phương án điều tra thuỷ sản theo Quyết định số 235/QĐ-TCTK ngày 02/4/2015 thay thế Phương án điều tra thuỷ sản năm 2008 theo Quyết định số 329/QĐ-TCTK ngày 28/4/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Theo phương án điều tra thuỷ sản mới, số kỳ điều tra và chi tiêu đầu vào tăng lên; mỗi năm thực hiện 2 kỳ điều tra 1/5, 1/11 như phương án cũ và thực hiện điều tra chọn mẫu hàng tháng tàu thuyền có động cơ khai thác trên biển; tăng thêm về chỉ tiêu đầu vào như: Chỉ tiêu về lao động, về chi phí cho một chuyến khai thác...

2274 người đang online