Nghị định số: 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Công văn số 834/TCTK-TCCB về việc Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức năm 2015

Ngày 09/6/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Ngày 18/11/2015, Tổng Cục Thống kê đã triển khai hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện đánh giá và phân loại công chức, viên chức cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng Cục Thống kê.  Download file : Công văn số 834/TCTK-TCCB về việc Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức năm 2015 

Theo đó, Nghị định đã quy định cụ thể một số nội dung đáng chú ý sau:

- Về đối tượng áp dụng: Là CBCCVC được quy định tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

- Về nguyên tắc đánh giá, phân loại: Bảo đảm đúng thẩm quyền, khách quan, công bằng, chính xác và không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức; đồng thời, việc đánh giá, phân loại CBCCVC phải căn cứ trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện, trong đó cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ CBCCVC. Riêng việc đánh giá, phân loại viên chức quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách…

- Về căn cứ đánh giá cán bộ, công chức, viên chức:

+ Đối với cán bộ, việc đánh giá căn cứ vào nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp và những việc cán bộ không được làm quy định tại Luật Cán bộ, công chức; tiêu chuẩn chức vụ, chức danh của cán bộ; chương trình, kế hoạch công tác năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của mình hoặc được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt hoặc phân công;

+ Đối với công chức, việc đánh giá căn cứ vào nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp và những việc công chức không được làm quy định tại Luật Cán bộ, công chức; tiêu chuẩn ngạch công chức, chức vụ lãnh đạo, quản lý; nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm được phân công hoặc được giao chỉ đạo, tổ chức thực hiện;

+ Đối với viên chức, căn cứ đánh giá thực hiện theo quy định tại Điều 40 Luật Viên chức.

- Về thời điểm thực hiện việc đánh giá: Đánh giá theo từng năm và tổ chức đánh giá vào tháng 12 hàng năm.

- Về tiêu chí đánh giá và phân loại CBCCVC ở các mức:

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

+ Hoàn thành nhiệm vụ;

+ Không hoàn thành nhiệm vụ.

Nghị định số 56/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2015.

Bãi bỏ Điều 45 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Điều 37 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức./.

Download file : Nghị định số: 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Cục Thống kê Thanh Hóa