Chương trình Phòng chống tham nhũng

1 - Luat-36-2018-QH14 về Phòng chống tham nhũng (xem)

2 - KH triển khai thi hành Luật PCTN số 36/2018 QH14 của Cục Thống kê Thanh Hóa (xem)

 

 

Cục Thống kê Thanh Hóa