Điều tra doanh nghiệp năm 2020

 Liên kết khai báo online Điều tra doanh nghiệp 2020   Xem        

  Thư công tác khẩn về điều tra bổ sung DN 2020 (CNXD) (xem)

  Công văn số 475 về việc điều tra bổ sung (xem);

  Thư ngỏ của Tổng cục trưởng gửi doanh nghiệp (xem);

  Phiếu điều tra số 3 (bổ sung) 

 Giải thích Phiếu Điều tra doanh nghiệp năm 2020.  Xem

 Giới thiệu Phiếu điều tra doanh nghiệp năm 2020-CNXD.  Xem

 Giới thiệu Phương án Điều tra doanh nghiệp năm 2020-CNXD.  Xem

 Công văn số 60/CTK-CNXD  Kế hoạch Điều tra doanh nghiệp năm 2020 ngày 18/02/2020 của Cục Thống kê Thanh Hóa.  Xem

 Công văn số 36/QĐ-CTK Quyết định về việc thành lập Tổ Thường trực chỉ đạo Điều tra doanh nghiệp năm 2020 ngày 04/02/2020 của Cục Thống kê Thanh Hóa.  Xem

 Phương án Điều tra doanh nghiệp năm 2020.  Xem

 Công văn số 1193/QĐ-TCTK  Quyết định về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp năm 2020 ngày 30/7/2019 của Tổng cục Thống kê.  Xem

 

 

Cục Thống kê Thanh Hóa