Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2021

 

File download : Thanh Hoa_BCPT KT-XH QI-2021 (xem); Thanh Hoa_SL KT-XH QI-2021 (xem)