Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

Quyết định 1006/QĐ-TCTK Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. (xem)

Quyết định số 1246/QĐ-TCTK Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. (xem)

 Quyết định số 1246/QĐ-TCTK ngày 05 tháng 8 năm 2020. 

 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 Phụ lục số 01: Danh mục hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp tỉnh phân công phòng Thống kê Tổng hợp.   

 Phụ lục số 02: Danh mục hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp tỉnh phân công phòng Thống kê Kinh tế. 

 Phụ lục số 03: Danh mục hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp tỉnh phân công phòng Thống kê xã hội. 

Quyết định 1007/QĐ-TCTK Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Chi cục Thống kê quận, huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thống kê khu vực thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. (xem)