Thu thập thông tin doanh nghiệp năm 2022

Hệ thống sử lý điều tra doanh nghiệp 2022  (xem)

1. Thu thập thông tin doanh nghiệp năm 2022 (xem)

2. Hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thông tin trực tuyến (xem)

3. Hướng dẫn ghi thông tin Phiếu 1/DN-TB: Phiếu thu thập thông tin năm 2021 đối với doanh nghiệp (xem)

4. Hướng dẫn ghi thông tin Phiếu số 1/DN-MAU: Phiếu thu thập thông tin năm 2021 đối với DN điều tra mẫu (xem)

Phòng TTTT TK