Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2023

Download file: Tinh hinh KT-XH thang 01-2023 (xem); So lieu KT-XH thang 01-2023 (xem)

Cục Thống kê Thanh Hóa