Thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 tại cụm thi phía Bắc

Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê (Hội đồng) thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển, xét tuyển Vòng 1, Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 tại cụm thi phía Bắc

1- Thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 tại cụm thi phía Bắc (xem)

2- Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 (xem)

3- Thông báo về hoàn thiện danh sách thí sinh dự thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê (xem)

Cục Thống kê Thanh Hóa