Ban hành chương trình điều tra Thống kê quốc gia

1- Quyết định số 03/2023/QĐ-Ttg Ban hành chương trình điều tra Thống kê quốc gia (xem)

Cục Thống kê Thanh Hóa