Cục Thống Thống kê Thanh Hóa công bố công khai dự phân bổ dự toán ngân sách năm 2024

File: Dự toán thu chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2024

Cục Thống kê Thanh Hóa