Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 01/4/2024

Quyết định 629/QĐ-TCTK

Hỏi đáp về điều tra dân số giữa kỳ năm 2024 - mp3

Từ 1/4/2024, TCTK thực hiện thu thập thông tin điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 - mp4