Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Cục thống kê

Thứ hai, ngày 10 tháng 8 năm 2020

Thực trạng của doanh nghiệp tăng mới năm 2017, sau một năm thực hiện đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

Đăng ngày 06 - 10 - 2018
100%

Công tác phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh những năm qua đạt được những kết quả tương đối tích cực, số lượng doanh nghiệp tăng nhanh và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng vào quá trình chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng kinh tế của tỉnh, tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, tăng thu ngân sách địa phương.

Tuy nhiên, trong 5 năm 2011 - 2015, toàn tỉnh chỉ có 5.358 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (bình quân 1.072 DN tăng mới/năm), theo kết quả điều tra doanh nghiệp đến 31/12/2015 toàn tỉnh có 7.719 doanh nghiệp đang hoạt động, chiếm 66,0% so tổng số doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, bình quân 22 doanh nghiệp/1 vạn dân, đạt thấp so với trung bình cả nước và một số tỉnh trong khu vực, số doanh nghiệp tăng mới hàng năm thực tế đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh còn thấp, hiệu quả hoạt động và khả năng thích ứng chưa cao.

Nhằm khắc phục những hạn chế về phát triển doanh nghiệp trên địa bàn, tháng 11/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Đề án phát triển doanh nghiệp, kèm theo Kết luận số 55-KL/TU ngày 29/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, về phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 cả tỉnh có ít nhất 20.000 doanh nghiệp, đạt 56 doanh nghiệp/1vạn dân, bình quân mỗi năm tăng mới 3.000 doanh nghiệp.

Qua kết quả điều tra doanh nghiệp năm 2018 theo Quyết định số 1251/QĐ- TCTK ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và nguồn dữ liệu điều tra doanh nghiệp hằng năm, có các số liệu sau:

Biểu 1: Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
(phân theo tình trạng hoạt động)

Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có đến 01/01/2018 là 11.616 doanh nghiệp, so cùng kỳ tăng 32,7% (tăng 2.860 DN) đây là năm có tốc độ phát triển doanh nghiệp tăng cao nhất từ trước đến nay; trong đó, (1) số doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh nhưng chưa đầu tư và đi vào sản xuất kinh doanh 635 doanh nghiệp, chiếm 5,5% so tổng số (năm 2016 là 0,7%), (2) số doanh nghiệp đang đầu tư chưa đi vào sản xuất kinh doanh 535 doanh nghiệp, chiếm 4,6% so tổng số (bằng năm 2016), (3) số doanh nghiệp đang hoạt động, có doanh thu hoặc chi phí sản xuất trong năm 8.914 doanh nghiệp, chiếm 76,7% (năm 2016 là 82,5%), (4) số doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất kinh doanh để đầu tư, đổi mới công nghệ, sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị 688 doanh nghiệp, chiếm 5,9% (năm 2016 là 5,3%), (5) doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ giải thể nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế 600 doanh nghiệp, chiếm 5,2% (năm 2016 là 1,9%), (6) số doanh nghiệp không tìm thấy trên địa bàn 212 doanh nghiệp, chiếm 1,8% (năm 2016 là 2,4%), (7) số doanh nghiệp đã đóng mã số thuế 32 doanh nghiệp, chiếm 0,3% (năm 2016 là 2,6%). 

Biểu 2: Số doanh nghiệp tăng mới trong năm trên địa bàn tỉnh
(phân theo tình trạng hoạt động)

Số doanh nghiệp tăng mới năm 2017 là 3.098 doanh nghiệp, so với năm 2016 gấp 2,15 lần (tăng 1.654 DN), đây là năm có số doanh nghiệp tăng cao do năm đầu thực hiện Đề án phát triển doanh nghiệp của tỉnh; trong đó, (1) số doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh nhưng chưa đầu tư và đi vào sản xuất kinh doanh 620 doanh nghiệp, chiếm 20,0% so tổng số tăng mới (năm 2016 là 3,6%), (2) số doanh nghiệp đang đầu tư chưa đi vào sản xuất kinh doanh 527 doanh nghiệp, chiếm 4,6% (năm 2016 là 3,6%), (3) số doanh nghiệp đang hoạt động, có doanh thu hoặc chi phí sản xuất trong năm 1.570 doanh nghiệp, chiếm 50,7% (năm 2016 là 49,9%), (4) số doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất kinh doanh để đầu tư, đổi mới công nghệ, sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị 45 doanh nghiệp, chiếm 1,5% (năm 2016 là 2,1%), (5) doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ giải thể nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế 262 doanh nghiệp, chiếm 8,5% (năm 2016 là 7,9%), (6) số doanh nghiệp không tìm thấy trên địa bàn 61 doanh nghiệp, chiếm 2,0% (năm 2016 là 5,6%), (7) số doanh nghiệp đã đóng mã số thuế 13 doanh nghiệp, chiếm 0,4% (năm 2016 là 5,9%). 

Phân theo tình trạng hoạt động trên cho thấy, tỷ trọng doanh nghiệp mới đăng ký kinh doanh chưa đầu tư và đi vào sản xuất kinh doanh của năm 2017 cao hơn nhiều so với năm 2016 (5,5% so với 0,7%), nguyên nhân chủ yếu là do doanh nghiệp tăng mới nhiều ở quý IV năm 2017, chiếm 44,6% tổng số tăng mới cả năm (số doanh nghiệp 1.383 DN); doanh nghiệp tạm ngừng chờ giải thể là 5,2% so với 1,9%, số doanh nghiệp đang hoạt động có doanh thu của năm 2016 và năm 2017 khá ngang nhau, trên dưới 50%, còn tỷ trọng về doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích, không tìm thấy và đã đóng mã số thuế năm 2017 thấp hơn so với năm 2016.

Biểu 3: Doanh nghiệp tăng mới năm 2016, 2017
  (chia theo các quý trong năm)

Theo số liệu của Cục Đăng ký kinh doanh, Bộ kế hoạch và Đầu tư, thống kê số doanh nghiệp tăng mới hàng quý trên địa bàn tỉnh trong năm 2016 là khá đồng đều giữa các quý, không có sự biến động lớn, chỉ riêng quý I thấp hơn các quý khác, chủ yếu là do ảnh hưởng của thời gian nghỉ Tết Nguyên đán thường rơi vào cuối tháng 01 đến đầu tháng 02/hằng năm. Năm 2017 doanh nghiệp tăng mới ở 4 quý lại khá chênh lệch, đặc biệt là quý I/2017 đạt rất thấp, chiếm tỷ trọng 14,6% so với tổng số, tính chung 6 tháng đầu năm 2017 thực hiện được 1.081 doanh nghiệp tăng mới, so với kế hoạch mới đạt 36,0% (kế hoạch giao là 3.000 doanh nghiệp/năm), để đảm bảo hoàn thành mục tiêu thành lập mới doanh nghiệp năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 13/7/2017, về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp 6 tháng cuối năm, đảm bảo hoàn thành vượt mức mục tiêu phát triển doanh nghiệp năm 2017, do đó quý III và quý IV/2017 đạt được số doanh nghiệp tăng mới khá cao, tính chung 6 tháng cuối năm 2017 có 2.017 doanh nghiệp tăng mới, chiếm 65,1% trong tổng số, tăng 86,7% so với 6 tháng đầu năm, có được kết quả trên là có sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển doanh nghiệp. 

Trong tổng số doanh nghiệp tăng mới năm 2017, nằm trong tốp 5 đơn vị của tỉnh có số doanh nghiệp tăng mới cao gồm: thành phố Thanh Hóa vẫn là đơn vị chủ lực trong việc thực hiện phát triển doanh nghiệp, thực hiện 1.366 doanh nghiệp tăng mới trong năm, chiếm 44,1% so tổng số, nhưng chỉ có 40,3% số doanh nghiệp đang hoạt động có doanh thu trong năm; tiếp đến là huyện Hoằng Hóa 196 doanh nghiệp, chiếm 6,3%; huyện Tĩnh Gia (gồm cả Khu Kinh tế Nghi Sơn) 166 doanh nghiệp, chiếm 5,4%, đây là đơn vị cao nhất của các huyện vùng ven biển; thành phố Sầm Sơn 151 doanh nghiệp, chiếm 4,9% và huyện Thọ Xuân 126 doanh nghiệp, chiếm 4,1%. Vùng miền núi, huyện Ngọc Lặc là huyện có số doanh nghiệp tăng mới cao nhất 73 doanh nghiệp, chiếm 2,4% so tổng số, tiếp đến  huyện Thạch Thành 68 doanh nghiệp, chiếm 2,2%, đơn vị thấp nhất toàn tỉnh là huyện Mường Lát có 5 doanh nghiệp tăng mới, chiếm 0.2% so tổng số. Phân theo tình trạng hoạt động chia theo đơn vị hành chính, những đơn vị có doanh nghiệp tăng mới đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh có doanh thu trong năm chiếm tỷ lệ lớn như: huyện Tĩnh Gia 86,2%, Như Xuân 85,7%, Nông Cống 83,4%, Thiệu Hóa 78,4%, Thọ Xuân 77,7%.

Biểu 4: Doanh nghiệp tăng mới năm 2017
(phân theo huyện, thị xã, thành phố và tình trạng hoạt động)

Năm 2018, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch phát triển doanh nghiệp, phát huy kết quả đạt được của năm đầu thực hiện đề án phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Tám tháng đầu năm 2018 số doanh nghiệp tăng mới là 1.746 doanh nghiệp tăng 11,2% so với 8 tháng đầu năm 2017, đạt 58,2% so kế hoạch năm, nhiệm vụ còn lại 4 tháng cuối năm là 1.254 doanh nghiệp tăng mới để đạt 3.000 doanh nghiệp cả năm, bình quân một tháng 313 doanh nghiệp/tháng, với nhiệm vụ này so sánh với 4 tháng cùng kỳ năm 2017, thì khả năng hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2018 là rất cao (năm 2017, 4 tháng cuối năm thực hiện 1.528 doanh nghiệp, bình quân 384 doanh nghiệp/tháng).

Sau hơn một năm rưỡi thực hiện đề án phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh đã thực hiện được 4.844 doanh nghiệp tăng mới, đạt 40,4% kế hoạch của cả thời kỳ (theo đề án phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất  20.000 doanh nghiệp đang hoạt động). Nhiệm vụ còn lại trong thời gian gần hai năm rưỡi là 7.156 doanh nghiệp tăng mới, với tốc độ phát triển như hiện nay, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, gắn liền với công tác tuyên truyền, động viên, khuyến khích những người có tiềm năng, những hộ sản xuất kinh doanh có doanh thu lớn, sử dụng nhiều lao động đủ điều kiện để thành lập doanh nghiệp, từ đó có thể dự báo số lượng doanh nghiệp tăng mới sẽ hoàn thành hoặc vượt kế hoạch. Tuy nhiên, hạn chế của các doanh nghiệp tăng mới nói chung là hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế nói chung còn thấp, tỷ trọng doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh có doanh thu trong năm thấp so với tổng chung, năm 2017 doanh nghiệp tăng mới đi vào hoạt động có doanh thu trong năm là 50,7% so với 76,7% tổng chung, năm 2016 là 49,9% so với 82,5%. Nguyên nhân chủ yếu là các doanh nghiệp mới thành lập chưa thích ứng ngay với môi trường sản xuất kinh doanh mới, nhiều doanh nghiệp còn tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kho xưởng và cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp, cùng với một số doanh nghiệp mới đăng ký kinh doanh nhưng không tìm kiếm được việc làm buộc phải tạm ngừng hoạt động và những doanh nghiệp không duy trì được hoạt động đã phải đóng mã số thuế, xin giải thể.

Trong xu thế phát triển chung của doanh nghiệp cả nước, các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá trong những năm tiếp theo tiếp tục phát triển nhanh về số lượng, cơ cấu doanh nghiệp theo ngành, theo vùng miền, theo thành phần kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, hiệu quả sản xuất kinh doanh từng bước được nâng lên, sẽ góp phần phấn đấu hoàn thành và vượt mức mục tiêu đề án phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020./.

<

Tin mới nhất

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 7 năm 2020(29/07/2020 1:49 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Bảy và 7 tháng đầu năm 2020(29/07/2020 1:38 CH)

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 6 năm 2020(29/06/2020 3:02 CH)

Tình hình Kinh tế -Xã hội tỉnh Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2020(29/06/2020 8:12 SA)

Đảng bộ Cục Thống kê Thanh Hóa tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025(25/06/2020 4:15 CH)

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 5 năm 2020(28/05/2020 11:07 CH)

949 người đang online