• Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 sẽ được thực hiện trong 30 ngày, từ 1/7 - 30/7/2016 trên phạm vi cả nước.

  • Từ 01/7/2011, Tổng cục Thống kê sẽ bắt đầu tiến hành thu thập số liệu cho Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011, thời gian thu thập đến hết ngày 31/7/2011. Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011 được thực hiện theo Quyết định số 1785/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 338/QĐ-BKHĐT ngày 17 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

1 
2009 người đang online