• Để đánh giá kết quả sản xuất lúa Vụ Chiêm xuân 2017, Cục Thống kê Thanh Hóa đã triển khai thực hiện phương án điều tra năng suất, sản lượng cây hàng năm theo Quyết định 329/QĐ-TCTK ngày 28/4/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

  • Sáu tháng đầu năm 2017, với sự lãnh đạo tập trung của Tỉnh uỷ; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh; sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, chính sách, các giải pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ngay từ đầu năm, nên tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực và phát triển.

  • Cuộc điều tra lao động việc làm năm 2017 thực hiện theo Quyết định số 719/QĐ-TCTK ngày 24/10/2016 của Tổng Cục Thống kê, nhằm thu thập các thông tin hàng quý, năm về số lượng và chất lượng lực lượng lao động chung cả nước, của các vùng và từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

  • Thực hiện Hướng dẫn số 04/HD-CĐVC ngày 07/02/2017 của Công đoàn viên chức (CĐVC) tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch số 02/KH-CĐ ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Công đoàn cơ quan Cục Thống kê về kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022,

  • 1. Sản xuất nông nghiệp 1.1 Sản xuất vụ chiêm xuân Vụ chiêm xuân 2016 - 2017 diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi; các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt và ít sâu bệnh. Riêng đối với cây lúa, từ đầu vụ gieo trồng đến nay thời tiết thuận lợi, giai đoạn lúa mới cấy nền nhiệt độ ấm hơn nhiều năm nên nhanh bén rễ và sinh trưởng tốt;

  • Thực hiện phương án điều tra chăn nuôi Ban hành theo Quyết định số 882/QĐ-TCTK ngày 28/8/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê để thu thập thông tin về toàn bộ số lượng đàn gia súc, gia cầm và vật nuôi khác tại thời điểm điều tra; sản lượng sản phẩm xuất chuồng (giết, bán ) trong kỳ điều tra ở các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh.

  • 1. Sản xuất nông nghiệp 1.1 Sản xuất vụ chiêm xuân Tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh 212,2 nghìn ha, bằng 97,8% kế hoạch, giảm 1,9% so với cùng kỳ; trong đó: nhóm cây lương thực có hạt 137.783 ha, vượt 3,2%, giảm 1,9%; nhóm cây có củ 16.911 ha, giảm 11,3%; nhóm cây thuốc lá, thuốc lào 983 ha, giảm 19,9%; nhóm cây có hạt chứa dầu 9.2016 ha, giảm 5,7%; nhóm rau, đậu, hoa, cây cảnh 14.076 ha, tăng 19,9%...;

  • 1. Tăng trưởng kinh tế Tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) quý I/2017 so với quý I/2016 ước đạt 9,71%; trong đó: ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3,60%; ngành công nghiệp, xây dựng tăng 11,63%; các ngành dịch vụ tăng 7,89%.

  • 1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 1.1 Nông nghiệp a. Kết quả sản xuất vụ đông :Vụ đông 2016 - 2017 diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi. Tổng diện tích gieo trồng 50.357 ha, vượt 0,7% kế hoạch, tăng 2,6% so với vụ đông 2015 - 2016;

  • 1. Sản xuất nông nghiệp 1.1 Kết quả sản xuất vụ đông Vụ đông 2016 - 2017 diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi. Tổng diện tích gieo trồng 50.357 ha, vượt 0,7% kế hoạch, tăng 2,6% so với vụ đông 2015 - 2016; trong đó, diện tích ngô 19.813 ha, đạt 99,1% kế hoạch, giảm 1,6%; diện tích khoai lang 4.104 ha, tăng 0,9%; diện tích lạc 1.484 ha, vượt 48,4% kế hoạch, tăng 1,1%; diện tích đậu tương 1.862 ha, đạt 62,1% kế hoạch, giảm 31,1%; diện tích rau các loại 18.399 ha, tăng 9,7%; diện tích ớt cay 1.848 ha, giảm 8,8%; diện tích cây thức ăn gia súc 2.134 ha, tăng 83,6%…

  • Cục Thống kê Thanh Hóa tiến hành điều tra chăn nuôi kỳ 01/10/2016 theo Phương án điều tra chăn nuôi ban hành theo Quyết định số 882/QĐ-TCTK ngày 28/8/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, để thu thập toàn bộ về số lượng đàn gia súc, gia cầm và vật nuôi khác tại thời điểm điều tra, sản lượng sản phẩm xuất chuồng (giết, bán) trong kỳ điều tra ở tất cả các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh.

1 2 3 
1237 người đang online