Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 369 QĐ/TCTK 07/04/2023 Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê trong hoạt động sản xuất thông tin thống kê
Số 05/2023/QĐ-Ttg 24/02/2023 Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (QĐ số 05/2023/QĐ-Ttg thay thế cho QĐ số 54/2016/QĐ-Ttg)
Số 03/2023/QĐ-Ttg 12/02/2023 Quyết định số 03/2023/QĐ-Ttg Ban hành chương trình điều tra Thống kê quốc gia
Số: 10838/UBND-THKH 27/06/2022 Quyết định số: 10838/UBND-THKH về việc: Tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Số 07/CT-TTg 30/05/2022 Chỉ thị số 7/CT-TTg: Về việc tăng cường công tác Thống kê
Số 946/QĐ-TCTK 29/04/2020 Quyết định Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý của các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê
909/QĐ-TCTK 27/04/2020 Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Tổng cục Thống kê
Số: 10/2020/QĐ-TTg 18/03/2020 Quyết định số: 10/2020/QĐ-TTg về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 1486/QĐ-TCTK 11/10/2019 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chử ký số chuyên dùng trong văn bản điện tử của Tổng cục Thống kê
27/2018/QĐ-TTg 06/07/2018 Quyết định số: 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 Quyết định ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
772/QĐ-TTg 26/06/2018 Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
501/QĐ-TTg 10/05/2018 Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê Nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
286/QĐ-TCTK 10/04/2018 Quyết định số:286/QĐ-TCTK. Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018 về việc Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện điều chỉnh quy mô GDP và GRDP giai đoạn 2015-2017
85/2017/NĐ-CP 19/07/2017 Nghị định số: 85/2017/NĐ-CP ngày 19/07/2017 về việc Quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ
54/2016/QĐ-TTg 19/12/2016 Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
1 2 
    °
    1305 người đang online