Hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp xã

100%

I - HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ

Hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp xã [xem,   download file word]

II - HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ THUỘC HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP XÃ

Danh mục biểu mẫu cấp xã thực hiện báo cáo Thống kê 

UBND xã, phường, thị trấn  [xem,   download file word]

    °
    124 người đang online