Hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp tỉnh.

100%

I - HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ

Hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp tỉnh [xem,  download file word]

II - HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ THUỘC HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH

Danh mục các Sở, Ban, Ngành Cấp tỉnh thực hiện báo cáo Thống kê

1- Sở Tài nguyên và Môi trường [xem;   download file word]

2- Sở Khoa học và Công nghệ [xem;   download file word]

3- Sở Giáo dục và Đào tạo [xem;   download file word]

4- Sở Thông tin và Truyền thông [xem;   download file word]

5- Sở Y tế [xem;   download file word]

6- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch [xem;  download file word]

7- Sở Nội vụ [xem;  download file word]

8- Sở Tư pháp [xem;  download file word]

9- Công an tỉnh [xem;  download file word]

10- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh [xem;  download file word]

11- Tòa án nhân dân tỉnh [xem;  download file word]

12- Ban Tổ chức Tỉnh ủy [xem;  download file word]

13- Sở Tài chính [xem;  download file word]

14- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa [xem;  download file word]

15- Bảo hiểm Xã hội tỉnh [xem;  download file word]

16- Sở Công Thương [xem;  download file word]

17- Sở Xây dựng [xem;  download file word]

18- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn [xem;  download file word]

19- Sở Kế hoạch và Đầu tư [xem;  download file word]

20- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội [xem;  download file word]

21- Chi nhánh Ngân hàng Phát triển [xem;  download file word]

22- Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp [xem;  download file word]

    1270 người đang online