Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Cục thống kê

Thứ năm, ngày 16 tháng 9 năm 2021
  • Cục Thống kê Thanh Hóa tiến hành điều tra chăn nuôi kỳ 01/10/2015 để thu thập toàn bộ số lượng đàn gia súc, gia cầm và vật nuôi khác tại thời điểm điều tra; sản lượng sản phẩm xuất chuồng (giết, bán) trong kỳ điều tra của tất cả các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh. Đây là năm thứ ba, toàn ngành thực hiện Phương án điều tra chăn nuôi mới ban hành theo Quyết định số 882/QĐ-TCTK ngày 28/8/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

  • 1. Khái quát chung Thực hiện Chương trình điều tra thống kê quốc gia, ngày 22 tháng 11 năm 2013, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 1253/QĐ-TCTK về việc tiến hành Điều tra dân số nhà ở giữa kỳ thời điểm 1/4/2014 (ĐTra DSGK 2014) trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  • tăng cả về số lượng và công suất so với cùng kỳ góp phần đáng kể tăng nhanh sản lượng thuỷ sản và bảo vệ biển đảo Năm 2015, Tổng cục Thống kê ban hành Phương án điều tra thuỷ sản theo Quyết định số 235/QĐ-TCTK ngày 02/4/2015 thay thế Phương án điều tra thuỷ sản năm 2008 theo Quyết định số 329/QĐ-TCTK ngày 28/4/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Theo phương án điều tra thuỷ sản mới, số kỳ điều tra và chi tiêu đầu vào tăng lên; mỗi năm thực hiện 2 kỳ điều tra 1/5, 1/11 như phương án cũ và thực hiện điều tra chọn mẫu hàng tháng tàu thuyền có động cơ khai thác trên biển; tăng thêm về chỉ tiêu đầu vào như: Chỉ tiêu về lao động, về chi phí cho một chuyến khai thác...

  • Theo phương án điều tra chăn nuôi của Tổng cục Thống kê (Quyết định số số 882 ngày 28/02/2013), mỗi năm tổ chức 4 kỳ điều tra (01/1, 01/4, 01/7 và 1/10).

  • Cuộc điều tra lao động việc làm năm 2012 thực hiện theo Quyết định số 935/QĐ-TCTK ngày 25 tháng 11 năm 2011, nhằm thu thập các thông tin hàng quý, năm về số lượng và chất lượng lực lượng lao động chung cả nước, của các vùng và từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

1 
2441 người đang online