• Cùng với Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2010, Tổng Cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 13/5/2011, đã công bố Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới với 350 chỉ tiêu, tăng 76 chỉ tiêu so với Hệ thống chỉ tiêu thống kê cũ.

  • Cùng với Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2010, Tổng Cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 13/5/2011, đã công bố Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới với 350 chỉ tiêu, tăng 76 chỉ tiêu so với Hệ thống chỉ tiêu thống kê cũ.

1512 người đang online