• Cùng với Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2010, Tổng Cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 13/5/2011, đã công bố Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới với 350 chỉ tiêu, tăng 76 chỉ tiêu so với Hệ thống chỉ tiêu thống kê cũ.

  • Cùng với Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2010, Tổng Cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 13/5/2011, đã công bố Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới với 350 chỉ tiêu, tăng 76 chỉ tiêu so với Hệ thống chỉ tiêu thống kê cũ.

1 
1506 người đang online