Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
772/QĐ-TTg 26/06/2018 Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
286/QĐ-TCTK 10/04/2018 Số:286/QĐ-TCTK. Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018. Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện điều chỉnh quy mô GDP và GRDP giai đoạn 2015-2017
54/2016/QĐ-TTg 19/12/2016 Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
97/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
Nghị định 94/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định 94/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê
Luật số: 89/2015/QH13 04/12/2015 Luật Thống kê 2015 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2016
Danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp Xã Ban hành kèm theo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2011
Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam
Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam
Quyết định số 39/2010/QĐ-TTg ngày 11 tháng 05 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành hệ thống ngành sản phẩm việt nam
Thông tư số 19/2010/TT-BKH ngày 19 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định nội dung hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân
Danh mục sản phẩm Công nghiệp (Dùng trong điều tra IIP và TĐT Cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2012)
Danh mục nước và vùng lãnh thổ
Danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam (theo Quyết định số 421, ngày 02/3/1979 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê). Dùng trong Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 1/4/2009
1 
1060 người đang online