Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Cục thống kê

Thứ sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2020
https://ctk.thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/2020-4-3/Dieu-tra-doanh-nghiep-nam-20202phvsp.aspx
http://www.gso.gov.vn/ItemPreview.aspx?ItemID=18783

Đảng bộ Cục Thống kê Thanh Hóa tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2015-2020 (22/05/2015)

Trong hai ngày (20 và 21/5/2015), Đảng bộ Cục Thống kê Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tham dự Đại hội có toàn thể đảng viên Đảng bộ Cục Thống kê Thanh Hóa. Đồng chí Đinh Thị...

http://ctk.thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/2019-1-25/Tong-dieu-tra-dan-so-nam-2019gmldcl.aspx
http://ctk.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2018-07-24/a9509fdac8237d6dLuat%20Thong%20ke%202015.pdf
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-95-2016-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-thong-ke-313518.aspx
495 người đang online