Hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp huyện

100%

I - HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ        
            Hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp huyện [xemdownload file word]
II - HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ THUỘC HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP HUYỆN
Danh mục biểu mẫu các phòng, ban cấp huyện thực hiện báo cáo Thống kê 
            1- Ban Tổ chức huyện ủy; thị ủy; thành ủy [xemdownload file word]
            2- Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố [xemdownload file word]
            3- Công an huyện, thị xã, thành phố [xemdownload file word]
            4- Tòa án nhân dân huyện  [xemdownload file word]
            5- Viện Kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố [xemdownload file word]
            6- Phòng Tư pháp  [xemdownload file word]
            7- Phòng Y tế; Trung tâm y tế [xemdownload file word]
            8- Phòng Tài nguyên và Môi trường  [xemdownload file word]
            9- Phòng Nội vụ [xemdownload file word]
            10- Phòng Giáo dục và Đào tạo [xemdownload file word]
            11- Phòng Kinh tế; Kinh tế - Hạ tầng [xemdownload file word]
            12- Phòng Tài chính - Kế hoạch  [xemdownload file word]
            13- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế  [xemDownload file word]

 

    1334 người đang online