Các kỳ điều tra Thống kê thực hiện năm 2023

Đăng ngày 24 - 03 - 2023
100%

Các kỳ điều tra thực hiện (xem);  

Các phương án điều tra thực hiện  (xem);  

                    - Nông lâm nghiệp và Thủy sản:

1. Lâm nghiệp (xem ; QĐ-1591/Phuong-an-dieu-tra-lam-nghiep)

2. Chăn nuôi (xem  ; QĐ 739/QĐ-TCTK)

3. Thủy sản (xem ; QĐ-1590-NLTS)

4. Diện tích gieo trồng cây nông nghiệp (xem ; QĐ-1501_DT cay trong NN)

5. Năng suất, sản lượng cây nông nghiệp (QĐ-274-TTDL_NSSL)

- Công nghiệp, Xây dựng, Vốn đầu tư và Doanh nghiệp:

6. Hoạt động Công nghiệp (IIP) (xem ; QĐ-964 Công nghiệp)

7. Hoạt động Xây dựng quý, năm (QĐ-269-TTDL_XD)

8. Hoạt động Vốn đầu tư quý, năm (QĐ-271-TTDL_VDT)

9. Điều tra Doanh nghiệp (QĐ 270-TTDL_DTDN)

                    - Thương mại :

10. Điều tra hoạt động thương mại và dịch vụ (QĐ-272/QĐ-TCTK)

11. Điều tra hộ gia đình thu thập thông tin về du lịch năm 2023

12. Điều tra xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ năm 2023

- Gíá:

13. Giá tiêu dùng (xemQĐ-1134-giá tiêu dùng 09-10-2019)

14. Giá Nguyên nhiên, vật liệu (xemQĐ-89/QĐ giá NNVL)

15. Giá sản xuất Nông, lâm nghiệp và thủy sản (xem ; QĐ-1354/QĐ-PA GIÁ NLTS)

16. Giá sản xuất, dịch vụ (xemQĐ-754 Giá SX dịch vụ ngày 24/6/2021)

17. Giá sản xuất công nghiệp (xem ; QĐ-775-Giá SXCN)

                    - Văn xã :

18. Biến động dân số (QĐ-276/QĐ/TCTK ngày 07/03/2023)

19. Lao động việc làm (QĐ-275/QĐ/TCTK ngày 07/03/2023)

20. Khảo sát mức sống hộ (QĐ-273/QĐ/TCTK ngày 07/03/2023)

<

Tin mới nhất

Các kỳ điều tra Thống kê thực hiện năm 2023(24/03/2023 3:51 CH)

Các kỳ điều tra Thống kê thực hiện năm 2022(07/01/2022 9:13 SA)

    °
    1512 người đang online