Các kỳ điều tra Thống kê thực hiện năm 2024

Đăng ngày 03 - 01 - 2024
100%

 

Các kỳ điều tra thực hiện (xem);  

Các phương án điều tra thực hiện  (xem);  

 - Nông lâm nghiệp và Thủy sản

    1. Lâm nghiệp (QĐ-1591/Phuong-an-dieu-tra-lam-nghiep)

    2. Chăn nuôi (QĐ 739/QĐ-TCTK)

    3. Thủy sản (QĐ-1590-NLTS)

    4. Diện tích gieo trồng cây nông nghiệp (QĐ-1501_DT cay trong NN)

    5. Năng suất, sản lượng cây nông nghiệp (QĐ-274-TTDL_NSSL)

- Công nghiệp, Xây dựng, Vốn đầu tư và Doanh nghiệp:

    6. Hoạt động Công nghiệp (IIP) (QĐ-964 Công nghiệp)

    7. Hoạt động Xây dựng quý, năm (QĐ-269-TTDL_XD); Kế hoạch điều tra hoạt động xây dựng

    8. Hoạt động Vốn đầu tư quý, năm (QĐ-271-TTDL_VDT); Kế hoạch điều tra vốn đầu tư thực hiện

    9. Điều tra Doanh nghiệp năm (QĐ 638-QĐ/TCTK 17/7/2023)

 - Thương mại, dịch vụ :

   10. Điều tra SXKD cá thể năm 2024 (QĐ-634/QĐ-TCTK)

   11. Điều tra thương mại và dịch vụ (QĐ-272/QĐ-TCTK); Kế hoạch điều tra TMDV

        Sửa đổi, bổ sung phụ lục Phương án điều tra hoạt động thương mại và dịch vụ (QĐ số 1439/QĐ-TCTK ngày 29/12/2023)

    12. Điều tra hộ gia đình thu thập thông tin về du lịch năm 2024 (QĐ số 313/QĐ-TCTK, ngày 17/3/2023 )

    13. Điều tra xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ năm 2024 (QĐ số 971/QĐ-TCTK, ngày 28/9/2021)

- Gíá:

    14. Giá tiêu dùng (QĐ-1134-giá tiêu dùng 09-10-2019)

    15. Giá Nguyên nhiên, vật liệu (QĐ-89/QĐ giá NNVL); Kế hoạch điều tra giá NNVL

    16. Giá sản xuất Nông, lâm nghiệp và thủy sản (QĐ-1354/QĐ-PA GIÁ NLTS); Kế hoạch điều tra giá nông, lâm nghiêp và thủy sản

    17. Giá sản xuất, dịch vụ (QĐ-754 Giá SX dịch vụ ngày 24/6/2021);  Kế hoạch điều tra giá sản xuất dịch vụ 

    18. Giá sản xuất công nghiệp (QĐ-775-Giá SXCN); Kế hoạch điều tra giá sản xuất công nghiệp

- Xã hội :

    19.  Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 01/4/2024 ( QĐ số 629/QĐ-TCTK, ngày 14/7/2023); Kế hoạch tổ chức thực hiện Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 ; QĐ về việc thành lập Tổ Công tác Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tỉnh Thanh Hóa

    20. Điều tra thu nhập thông tin về tình trạng KT-XH của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 (01/7/2024) (QĐ số 628/QĐ-TCTK, ngày 14/7/2023)

    21.  Điều tra lao động và việc làm năm 2024 (hằng tháng) ( QĐ số 635/QĐ-TCTK, ngày 17/7/2023)

    22.  Khảo sát mức sống hộ dân cư năm 2024 (4 kỳ: tháng 2,5,8 và 11) (QĐ số 636/QĐ-TCTK, ngày 17/7/2023); Kế hoạch triển khai thực hiện  Khảo sát mức sống hộ dân cư năm 2024

 

<

Tin mới nhất

Các kỳ điều tra Thống kê thực hiện năm 2024(03/01/2024 10:12 SA)

Các kỳ điều tra Thống kê thực hiện năm 2023(24/03/2023 3:51 CH)

Các kỳ điều tra Thống kê thực hiện năm 2022(07/01/2022 9:13 SA)

    °
    256 người đang online